L 91 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og den grønne ordning, pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Kriegers Flak samt midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anlæg).

Lovforslaget indeholder flere elementer:

• Reglerne for den såkaldte åben dør-ordning for havvindmøller revideres. Flere projekter under ordningen har givet anledning til modstand fra lokale borgere, herunder især sommerhusejere, ligesom der er kommunalbestyrelser, som har ønsket at have mere indflydelse ved vurderingen af disse projekter. Det foreslås derfor, at reglerne revideres på tre områder: indførelse af en betinget kommunal indsigelsesret, udvidelse af køberetsordningen og udvidelse af den grønne ordning.

• Der fastsættes pristillæg og andre afregningsvilkår for havvindmølleparkerne Vesterhav Syd, Vesterhav Nord (de kystnære havvindmølleparker) og Kriegers Flak. Udbuddene er en del af Energiaftalen fra 2012.

• Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til midlertidigt at kunne suspendere sagsbehandling om afgørelse om og udbetaling af støtte under visse eksisterende støtteordninger, og der indsættes et loft for støttens størrelse i visse støtteordninger.

• Der indsættes en tidsbegrænsning for at opnå pristillæg til landvindmøller og havvindmøller etableret uden for udbud. Det betyder, at der ikke kan udbetales støtte til elektricitet fra landvindmøller og havvindmøller etableret uden for udbud, som nettilsluttes den 21. februar 2018 eller senere.

Fremsat den: 18. november 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 19. december 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1705 af 23. december 2016

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat samt orintering om ny høring, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Brev til EFK-udvalget
Høringsnotat
Høringsbrev - overgangsordningerne
Høringsversion (midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse af loft for støtte til visse anl=e6g)
Høringssvar - VE-loven

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Supplerende høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering af EFK-udvalget om høring
Høringsnotat
Høringssvar

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Ændringsforslag, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev til ændringsforslag L 91
Ændringsforslag til L 91

Bilag 6

Høring over bekendtgørelser knyttet til L 91, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Brev til EFK-udvalget
Høringsbrev
Bekendtgørelse om suspension af § 7 stk 5
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 1113

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 14/12-16

Bilag 9

1. udkast til tillægsbetænkning

Bilag 10

Tillægsbetænkning afgivet den 16/12-16

Bilag 11

Bekendtgørelse om suspension af overgangsordning
Brev til EFK udvalget om forelæggese af bekendtgørelse
bkg om suspension af § 7 stk 5 i lov 744 af 1 juni 2015

Bilag 12

Ændringsforslag og bekendtgørelse om suspension af overgangsordning fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering til EFK-udvalget
Ændringsforslag 2 til L 91
bkg om suspension af § 7 stk 5 i lov 744 af 1 juni 2015

Bilag 13

Orientering om stort antal ansøgninger på § 7 stk 5 i lov nr 744-1, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

Bilag 14

Erstatningsændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Ændringsforslag til L 91 støtteordninger (stadfæstelse jf. GRL § 73)
Orientering til EFK-udvalget

Bilag 15

Ændringsforslag til 3. behandling

Bilag 16

Udkast til bekendtgørelse om midlertidig suspension af overgangsordningen

Bilag 17

Talepapir fra samrådet den 19/12-16, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev
EFK L 91 - Samrådsspørgsmål A - samrådstale

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorvidt støtte til solcelleanlæg, der nettilsluttes efter den 1. januar 2017, skal stilles i bero til også at omfatte støtte til anlæg, hvor der er opnået støttetilsagn fra Energinet.dk og hvor der er indgået kontrakter mellem en leverandør af solcelleanlæg og en kunde, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om en redegørelse for de nye ansøgninger for opstilling af 1.650 MW solceller, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm., om ministeren forventer, at de 1.650 MW solcelleanlæg bliver realiseret, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm., om de økonomiske konsekvenser med hensyn til støttebehov til de 1.650 MW, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorvidt ministeren vil kunne uddybe svarene på spørgsmål 2-4 i et lukket samråd, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorvidt de ansøgninger, som Energinet.dk behandler inden årets udgang, rammes af lovforslaget, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om, hvordan PSO-budgettet påvirkes, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm. om, hvorvidt Energistyrelsens seneste PSO-fremskrivning i december 2016 viser, at der frem til 2025 spares 9,7 mia. kr. som følge af billigere møller i forhold til PSO-budgettet udarbejdet i august, til energi-, forsynings- og klimaministeren
EFK L 91 - Svar på spm. 8
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 9

Spm. om, hvis merudgiften i PSO til 1.660 MW solceller indregnes i PSO-fremskrivningen frem til 2025, vil besparelsen blive reduceret 5,8 mia. kr., således som redegørelsen antyder vil være det maksimale, der kan forventes godkendt af Energinet.dk, til energi-, forsynings- og klimaministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
EFK L 91 - Svar på spm. 9

Spm. 10

Spm. om, på hvilket grundlag ministeren under samrådet den 19. december 2016 fremfører, at hvis ikke disse solceller stoppes, vil det være en trussel mod samfundsøkonomien, til energi-, forsynings- og klimaministeren
EFK L 91 - Svar på spm. 10
Udvalgsspørgsmål.pdf

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om drøftelse af lovforslaget, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.