L 65 Forslag til lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love. (Effektivisering af ejendomsregistrering og –forvaltning m.v.).

Lovforslagets formål er at sikre, at oplysninger om ejendomme, bygninger og disses ejere og beliggenhed registreres i de relevante grunddataregistre på en måde, hvor der er sammenhæng og sikker identifikation på tværs af registrene på ejendomsområdet, som er: Matriklen, Bygnings- og Boligregistret, Tingbogen og en ny ejerfortegnelse.

Lovforslaget medvirker til at realisere grunddataprogrammets delaftale 1 om ejendomsdata under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Aftalen blev indgået med henblik på effektivisering og forenkling af den offentlige registrering af landets faste ejendomme og bygninger.

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 66.

Fremsat den: 9. november 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 19. januar 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 80 af 24. januar 2017

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev til EFK - Lovforslag om effektivisering af ejendomsregistrering
Høringsnotat - Lovforslag om effektivisering af ejendomsregistrering
Høringssvar - Lovforslag om effektivisering af ejendomsregistrering

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering til EFK-udvalget om ændringsforslag til L 65
L65 Ændringsforslag

Bilag 5

2. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 12/1-17

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.