L 66 Forslag til adresseloven.

Lovforslagets formål er at sikre, at offentlige data om vejnavne og adresser registreres ensartet og gøres frit tilgængelige, så de kan skabe større sammenhæng i den offentlige digitale forvaltning. Forslaget bidrager til en mere effektiv offentlig sektor, hurtigere udrykning for politi og beredskab samt vækst og innovation hos virksomhederne.

Lovforslaget medvirker til at realisere grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Aftalen medfører en forbedring af datagrundlaget om adresser, administrative inddelinger og stednavne og etablerer en sammenhængende infrastruktur, der sikrer, at data stilles til rådighed for offentlige og private brugere på en effektiv og sikker måde.

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 65.

Fremsat den: 9. november 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 19. januar 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 136 af 1. februar 2017

Bilag

Bilag 1

Høringsvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev til EFK - Adresselov
Høringsnotat - Adresselovforslaget
Høringssvar - adresselov

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Ændringsforslag fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering til EFK-udvalget om ændringsforslag til L 66
Ændringsforslag til L66

Bilag 5

Svar på spørgsmål stillet under 1. behandling, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orientering til EFK-udvalget om svar på mundtligt stillede spørgsmål til L 66
Notat til EFK-udvalget om spørgsmål stillet til L66 ved 1. beh. d. 29. nov

Bilag 6

2. udgave af betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 12/1-17

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.