L 68 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (It- beredskab i el- og naturgassektorerne, gebyr for tilladelser til Energinet.dk og forhøjelse af indtægtsrammer for netvirksomheder m.v.).

Lovforslaget udmønter et initiativ i Den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed fra december 2014. Initiativet har til hensigt at styrke cyber- og informationssikkerheden for virksomhederne i el- og naturgassektorerne. Forsyningen af el og naturgas styres i stigende grad af digitale styrings- og overvågningssystemer. Disse it-systemer skal sikres mod driftsforstyrrelser, bevidste angreb og utilsigtede hændelser, så risikoen for forsyningsnedbrud minimeres og eventuelle konsekvenser heraf begrænses.

Lovforslaget stiller derfor krav om, at virksomhederne skal opretholde et it-beredskab for forsyningskritiske it-systemer, som sikrer, at de har overblik over egne it-systemer og kan vurdere risikoen for angreb på eller nedbrud i it-systemer og modtage relevante trusselsmeldinger.

Fremsat den: 9. november 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 15. december 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1755 af 27. december 2016

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
EFK - orientering om høringsnotat for Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning
Høringsnotat – Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning
Høringssvar – Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Brev fra energi-, forsynings- og klimaministeren vedrørende placering af tilsynet med el- og gasvirksomhedernes it-beredskab

Bilag 5

Udtalelse til udvalgets betænkning, fra energi-, forsynings- og klimaministeren

Bilag 6

2. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 8/12-16

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvorvidt forsvarsministeren, herunder Center for Cybersikkerhed, allerede i dag fører tilsyn med it-beredskabet for kritisk infrastruktur, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorvidt at Center for Cybersikkerhed er i gang med at styrke sine kompetencer yderligere inden for it-beredskab for kritisk infrastruktur, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om, hvorvidt der er eksempler på, at tilsynet med it-beredskabet for infrastruktur er placeret hos en central aktør i sektoren, som der med lovforslaget lægges op til på energiområdet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om, hvorvidt cyberangreb fra fremmede magter potentielt udgøre en trussel mod det danske el- og gasnet, og hvorvidt det bør være Forsvarsministeriet, der fører tilsyn med it-beredskabet i den forbindelse, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorvidt man kan høste størst synergi ved at samle tilsynet med it-beredskabet for Danmarks kritiske infrastruktur, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorvidt Energinet.dk har de nødvendige kompetencer, eller om de skal udvides for at løfte tilsynet med el- og gasvirksomhedernes it-beredskab, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om, hvorvidt tilsyn bør udføres ud fra et ”armslængde-princip”, således at enhver tvivl eller risiko for tvivl om saglighed og objektivitet udelukkes, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der sikrer, at tilsynsopgaven med el- og gasvirksomhedernes it-beredskab placeres et andet sted end hos Energinet.dk, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.