L 25 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, fradrag for livforsikringsselskabers særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).

Lovforslaget gennemfører en del af regeringens aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om at lempe elafgiften for forlystelser i bl.a. forlystelsesparker. Ved ændringen opnås en lempelse i elafgiften for forlystelser på godt 90 øre pr. kWh i 2017.

Herudover foreslås det at lempe enkelte elementer af erhvervsbeskatningen, så livsforsikringsselskaber igen får fradrag for særlige bonushensættelser og kooperationsbeskattede andelsforeninger fremadrettet kan opgøre værdien af deres unoterede aktier på basis af den skattemæssige indre værdi.

Fusionsskattelovens regler om skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT foreslås ændret, således at der ikke kan ske omgåelse af en eksisterende værnsregel. Desuden sikrer lovforslaget, at konkursramte selskabers skattemæssige underskud i konkursåret ikke skal kunne udnyttes af tidligere koncernforbundne selskaber. Denne ændring sikrer samtidig, at der ikke opstår tvivl om, hvorvidt indkomsten for den pågældende periode tillige anses for konkursindkomst efter konkursskatteloven.

Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

Fremsat den: 5. oktober 2016. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema til lov om ændring af lov om afgift på elektricitet fusionsskatteloven og selskabsskatteloven DOK159936383X
Samlede høringssvar til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven [DOK163517107].PDF

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 17. november 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, således at den del af lovforslaget, der omhandler lempelse af elafgift for forlystelser, udskilles i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvor stort det utilsigtede merprovenu er, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor mange ressourcer målt i årsværk der skal anvendes i SKAT for at håndtere godkendelsesproceduren for skattefri spaltning, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. er trukket tilbage

Spm. 5

Spm. om at opliste præcis, hvilke virksomheder i kategorien ”forlystelser, herunder teaterforestillinger, biografforestillinger m.v.” lovforslaget dækker, og som derfor er berettiget til lempelsen på elafgiften, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for de divergerende beregninger af provenutabet ved forslaget, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at estimere den afgiftsmæssige lettelse, som en afskaffelse af PSO-afgiften vil betyde for forlystelseserhvervene, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at oversende en skematisk opgørelse, der sammenholder den samlede afgiftslettelse for forlystelseserhvervene, såfremt PSO-afgiften afskaffes, uden at forlystelseserhvervene bliver berettiget til en lempelse af elafgiften som foreslået med L 25, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.