L 26 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for landrapportering, skærpede ”colabøder”, ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.

Det foreslås med dette lovforslag at gennemføre en række tiltag, som styrker indsatsen mod skatteunddragelse og ulovlig handel med bl.a. slik, øl og vin.

Regeringen har konstateret, at der har udviklet sig et koncept i detailhandlen, hvor der ulovligt sælges slik, og trods en styrket indsats fra SKAT med kontrol af den illegale handel med slik er det illegale marked vokset. For at sætte ind mod dem, der snyder, har regeringen indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om at fordoble »colabøderne«. Lovforslaget indeholder således nogle tekniske ændringer, der harmoniserer bødebestemmelserne i de enkelte »colalove«, og i denne forbindelse indeholder lovforslaget en tilkendegivelse om fordobling af bøderne.

I overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser foreslås det at implementere to ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for land-rapportering.

Derudover foreslås en række andre tilpasninger af lovgivningen på skatteområdet. Regeringen foreslår således, at bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter (indefrysningsordningen) ophæves. Herudover foreslås en ændring af reglerne for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v. og for fuld skattepligt ved udstationering for den danske stat m.v., således at reglerne fremover gælder generelt uafhængigt af statsborgerskab.

Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

Fremsat den: 5. oktober 2016. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L 26 - Høringsskema DOK164610263X
L 26 - Høringssvar [DOK162443057].PDF

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 17. november 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om hvor stor personkredsen af udlandsdanskere, der ifølge lovforslaget fremover skal kunne indefryse deres ejendomsskatter, er, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at oversende resultatet af SKATs indsatsprojekt i 2015 vedrørende ulovlig handel med slik, vin, øl og andre punktafgiftspligtige varer, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministeren har planer om at sikre en fortsat særlig kontrolindsats på dette område, eller vil investeringsplanen for SKAT fra regeringen ikke tage højde for dette behov, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.