L 27 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger).

Formålet med lovforslaget er at tilpasse fondsbeskat­ning­en til EU-retten samt sikre, at fonde omfattet af fondsbeskatningsloven og modtagere af ikkealmennyttige uddelinger, der er skattepligtige i Danmark af uddelingen, samlet set ikke stilles ringere som følge af justeringen.

For at bringe fondsbeskatningen i overensstemmelse med EU-retten foreslås der derfor en justering af reglerne for fondes fradrag for ikkealmennyttige ud­de­ling­er. Justeringen medfører, at der ikke længere kan opnås fradrag i fonden for ikkealmennyttige udde­ling­er til modtag­­ere, der er skattepligtige i Danmark af uddelingen. Herved sker der en ligestilling i forhold til ikkealmennyttige udde­ling­er til modtagere, der ikke er skattepligtige i Danmark af uddelingen.

Samtidig foreslås det at nedsætte beskatningen af uddelingsmodtagerne. Det sker ved, at modtagere af ikkealmennyttige uddelinger fra danske fonde og foreninger omfattet af fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, eller fra tilsvarende skattepligtige udenlandske fonde og foreninger alene skal medregne 80 pct. af uddelingsbeløbet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2017.

Fremsat den: 5. oktober 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 9. maj 2017. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 473 af 18. maj 2017

Bilag

Bilag 1

Orientering om, at lovforslaget er sendt i høring
Oversendelsesskrivelse DOK164877776X
Resumé [DOK163167946]X
Lovforslag om ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke-almennyttige uddelinger [DOK164306894].PDF

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L 27 - Høringsskema
L 27 - Høringssvar

Bilag 4

Henvendelse af 14/11-16 fra KFI Erhvervsdrivende Fond
L 27 Notat vedr. foretræde for Skatteudvalget
L 27 Høringssvar endelig version (2)

Bilag 5

Henvendelse af 16/11-16 fra KPMG

Bilag 6

Henvendelse af 17/11-16 fra KPMG

Bilag 7

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 8

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 9

Udkast til betænkning

Bilag 10

Henvendelse af 8/12-16 fra PwC-Revision

Bilag 11

Henvendelse af 9/12-16 fra KPMG Acor Tax

Bilag 12

Meddelelse om udskudt betænkningsafgivelse

Bilag 13

Henvendelse af 8/3-17 fra KPMG Acor Tax

Bilag 14

Henvendelse af 20/3-17 fra Industriens Fond

Bilag 15

Revideret udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 16

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 17

2. udkast til betænkning

Bilag 18

Betænkning afgivet den 27. april 2017

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/11-16 fra KFI Erhvervsdrivende Fond, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/11-16 fra KPMG, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/11-16 fra KPMG, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 8. december 2016 om lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvordan de foreslåede ændringer i de af ministeren fremsatte ændringsforslag vil påvirke provenuskønnet i lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvorfor de provenuskøn, der er fremlagt i lovforslaget, og de beregninger, som f.eks. Finansrådet og FSR har fremlagt i høringssvarene, kommer til så forskellige resultater og konklusioner ved den foreslåede ordning, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelse af 8/12-16 fra PwC-Revision, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelse af 9/12-16 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/3-17 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/3-17 fra Industriens Fond, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om ændringsforslaget om udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet, jf. bilag 16, har nogen betydning for det samlede provenuskøn samt for de beregningseksempler, som Finansrådet og FSR fremsendte i deres oprindelige høringssvar, til skatteministeren

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om at redegøre for den del af lovforslaget, der handler om tilbageførsel af merprovenuet fra skærpelsen af fondsbeskatningen ved nedsættelse af beskatningen af uddelingsmodtagerne, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.