L 28 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.).

Med lovforslaget foreslås det, at genindføre omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med skattesager. Det foreslås dog, at der ikke ydes godtgørelse eller kan tages fradrag for bistandsudgifter i sager, hvor der klages over SKATS afgørelse om godtgørelse, eller hvor der sker overspringelse af klageinstansen i ejendomsvurderingssager. Endvidere foreslås det at indføre en kontrolbestemmelse med henblik på at styrke SKATs kontrol med udbetaling af omkostningsgodtgørelse og indføre bestemmelser, som giver SKAT adgang til at afvise åbenbart urimelige honorarkrav og til at opkræve renter ved henstand og tilbagebetaling af godtgørelsesbeløb.

Derudover foreslås det at udskyde fristen på 3 måneder for at indbringe en endelig administrativ afgørelse for domstole, hvis der inden fristens udløb er indgivet en klage til Folketingets Ombudsmand. Dette skal sikre, at en borger kan klage til Folketingets Ombudsmand uden at risikere, at fristen for at gå til domstolene udløber, inden sagen er afsluttet hos ombudsmanden.

Endeligt forslås det at overføre sagerne om fradrag for forbedring af grundværdi (de såkaldte FFF-sager) fra Landsskatteretten til vurderingsankenævn.

De to sidstnævnte foreslåede bestemmelser blev sendt i høring samtidig med fremsættelsen. Høringsfristen er sat til onsdag den 2. november 2016.

De dele af lovforslaget der omhandler genindførelse af omkostningsgodtgørelse samt ændret frist for domstolsprøvelse er en del af aftale om Retssikkerhedspakke II indgået den 3. maj 2016 mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Fremsat den: 5. oktober 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 15. december 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1665 af 20. december 2016

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema (2) DOK160566490X
Høringssvar Retssikkerhedspakke II

Bilag 2

Henvendelse af 13/10-16 fra Accura

Bilag 3

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 31/10-16 fra FSR-danske revisorer

Bilag 5

Henvendelse af 2/11-16 fra Ernst & Young

Bilag 6

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Samlede supplerende høringssvar (L 28) [DOK169707950].PDF
Supplerende høringsskema [DOK169700030]X

Bilag 7

Henvendelse af 16/11-16 fra RAFN & Søn

Bilag 8

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 9

Henvendelse af 24/11-16 fra Advokatsamfundet

Bilag 10

1. udkast til betænkning

Bilag 11

Præsentation anvendt under den tekniske gennemgang af lovforslaget, fra Skatteministeriet

Bilag 12

Betænkning afgivet den 8. december 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 13/10-16 fra Accura, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 31/10-16 fra FSR-danske revisorer, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelse af 2/11-16 fra Ernst & Young om høringssvar til L 28, til skatteministeren
Brev til Folketingets Skatteudvalg - Høringssvar til L 28.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelse af 16/11-16 fra RAFN & Søn, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at redegøre for, om overflytningen og behandlingen af de såkaldte FFF-sager til vurderingsankenævnene, sikrer borgernes retssikkerhed, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/11-16 fra Advokatsamfundet

Spm. 7

Spm. om at tilsende talepapir fra den tekniske gennemgang af lovforslaget den 8. december 2016, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.