L 29 Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).

Lovforslaget er en samling af fem forskellige foreslåede ændringer af skattelovgivningen. Det foreslås, at:

1. tilpasse dansk lovgivning som følge af Europa-Kommissionens statsstøttereform. Med reformen af den Europæiske Unions statsstøttepolitik introduceres bl.a. et EU-register over støttemodtagere, der modtager støtte over 500.000 euro.

2. ændre lønsumsafgiftsloven således, at erhvervs- og produktionsskoler og universiteter m.fl. fritages for lønsumsafgift for deres aktiviteter vedrørende undervisning.

3. ændre i godtgørelsesbestemmelsen vedrørende levering af elektricitet fra land til skibe således, at alle erhvervsskibe, uanset størrelse, som ligger ved kaj i havn, fremadrettet kan modtage elektricitet fra land til en sats på 0,4 øre pr. kWh.

4. der foretages en række tekniske ændringer i lov om afgift af kvælstofoxider, for at skabe mulighed for en lettere og mere præcise opgørelse af afgift på kvælstofoxider.

5.blokvogne kan registres i Køretøjsregistret, og at blokvogne kan få udskrevet en EU-registreringsattest.

Lovforslag er omfattet af regeringens ønske om de to ikrafttrædelsesdatoer for erhvervsrettede forslag, hvorfor forslaget ønskes vedtaget senest 4 uger inden den foreslåede ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2017.

Fremsat den: 5. oktober 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 1. december 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1558 af 13. december 2016

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema - forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter
Høringssvar - forslag til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
Captia Høringsskema vedrørende blokvogne (DOK167859455)
Høringssvar - L29 vedrørende blokvogne

Bilag 4

Henvendelse af 10/11-16 fra Den Skandinaviske Bryggerhøjskole

Bilag 5

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

2. udkast til betænkning

Bilag 9

Henvendelse af 24/11-16 fra KPMG Acor Tax

Bilag 10

Brev af 24/11-16 fra skatteministeren til den socialdemokratiske ordfører vedrørende politisk bemærkning til lovforslaget

Bilag 11

Betænkning afgivet den 24. november 2016

Bilag 12

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 13

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 14

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 28. november 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 10/11-16 fra Den Skandinaviske Bryggerhøjskole, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorfor virksomheder i forbindelse med den foreslåede tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform skal indberette oplysninger, som SKAT allerede er i besiddelse af, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvordan listen over undervisningsaktiviteter som foreslås fritaget for lønsumsafgift, jf. lovforslagets § 6, nr. 1, er fremkommet, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at redegøre for muligheden for at pålægge alle erhvervsskibe at benytte el frem for fossile brændstoffer, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorfor der ikke i forbindelse med de foreslåede tilpasninger af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform er forslået sanktioner for manglende indberetninger, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/11-16 fra KMPG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 7

MFU spm. om, hvad omkostningerne vil være ved at udvide den foreslåede lønsumsafgiftsfritagelse til også at omfatte private erhvervs- og produktionsskoler som f.eks. Den Skandinaviske Bryggerhøjskole, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.