L 102 Forslag til lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber. (Anlæg af letbanen på Ring 3, særlig regulering i anlægsperioden m.v.).

Formålet med dette forslag til en anlægslov for en letbane i Ring 3 er at fastlægge den endelige linjeføring for letbanen med angivelse af stationer m.v. Lovforslaget bemyndiger interessentskabet bag letbanen i Ring 3 (som med lovforslaget skifter navn til Hovedstadens Letbane I/S) til at anlægge og efterfølgende drive letbanen.

Det foreslås desuden, at anlæg af letbanen gennemføres inden for rammerne af de udførte vurderinger af projektets indvirkninger på miljøet (VVM). Loven træder i stedet for den VVM-tilladelse, som projektet ellers skulle have haft ifølge de almindelige administrative VVM-regler.

Endelig indeholder lovforslaget en tilføjelse til lov om trafikselskaber, så Hovedstadens Letbane I/S får mulighed for at overlade trafikkøberansvaret til Movia.

Fremsat den: 13. januar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 31. maj 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 657 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.