L 108 Forslag til lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere, lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven. (Overførsel af kompetence fra Justitsministeriets departement til anklagemyndigheden i sager om udlevering og fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser m.v.).

Lovforslaget har til formål at etablere det lovgivningsmæssige grundlag for, at en række konkrete sager på det strafferetlige område (f.eks. sager om udlevering af personer til strafforfølgelse, international fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser), der i dag behandles i Justitsministeriets departement, fremover i stedet kan behandles af anklagemyndigheden.

Lovforslaget indeholder på den baggrund bl.a. forslag til de nødvendige bemyndigelsesbestemmelser i de relevante love samt bestemmelser, hvorefter justitsministeren i forbindelse med overførsel af sagerne kan fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klageadgangen i sagerne kan afskæres.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. maj 2016.

Fremsat den: 27. januar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 14. april 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 377 af 27. april 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.