L 196 A Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension).

Loven afskaffer fradrag m.v. for indbetalinger til kapitalpensioner og indeholder følgende elementer:

- Fradrags- og bortseelsesretten for indbetalinger til kapitalpension og supplerende engangsydelser ophæves med virkning fra og med indkomståret 2013.

- De eksisterende kapitalpensioner og supplerende engangsydelser fra en pensionskasse kan overføres eller konverteres til aldersforsikring m.v. mod betaling af afgift.

Der henvises endvidere til omtalen under L 196 og L 196 B.

Vedtaget 89 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, KF) 18 stemmer imod forslaget (DF, LA) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Fremsat den: 14. august 2012. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
Høringssvar L 196
Høringsskema-L196

Bilag 3

Yderligere høringssvar fra CKR og Finanstilsynet

Bilag 4

SAU alm. del - svar på spm. 817 om, hvilke forudsætninger der er lagt til grund for engangsprovenuet.
Svar
SAU alm. del - svar på spm. 817 om, hvilke forudsætninger der er lagt til grund for engangsprovenuet.

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget

Bilag 9

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 10

3. udkast til betænkning

Bilag 11

Henvendelse af 7/9-12 fra Forsikring & Pension

Bilag 12

Betænkning afgivet den 6. september 2012

Bilag 13

Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 7/9-12 fra Forsikring & Pension

Bilag 14

1. udkast til tillægsbetænkning

Bilag 15

Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. september 2012

Bilag 16

Kopi af L 193 - § 7 svar på spm. 5, fra finansministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.