L 117 Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Revision af hjemmetræningsordningen, herunder præcisering af kravet om udredning, fastsættelse af krav om inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer, præcisering af reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v.).

Med lovforslaget samles alle servicelovens bestemmelser om hjemmetræning i en ny bestemmelse, servicelovens § 32 a, og begrebet hjemmetræning indsættes i servicelovens § 32, stk. 1, så det bliver gjort klarere for både kommunalbestyrelser og forældre, at servicelovens § 32 også indeholder regler om hjemmetræning. Desuden foreslås det bl.a., at rammerne for godkendelse og tilsyn bliver præciseret, og at reglerne om tabt arbejdsfortjeneste præciseres. Desuden udvides social- og indenrigsministerens bemyndigelse til dels at ændre kravet om antallet af årlige tilsyns- og opfølgningsbesøg, dels at kunne indføre en mulighed for, at kommunalbestyrelsen og forældrene kan indgå aftale om, at der udbetales et fast beløb til dækning af forudsigelige udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v.

Lovforslaget fremsættes som led i udmøntningen af aftale om revision af reglerne om hjemmetræning, som blev indgået den 9. oktober 2015 mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Loven skal træde i kraft den 1. juni 2016.

Vedtaget 110 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Fremsat den: 10. februar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. april 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 379 af 27. april 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.