L 121 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Mulighed for anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer på sygehuse, tilbageholdelse af patienter m.v.).

Med lovforslaget etableres hjemmel til, at regionerne kan påsætte personlige alarm- og pejlesystemer, f.eks. GPS, på indlagte, midlertidigt eller varigt inhabile patienter. Reglerne vil f.eks. omfatte demente patienter, hjerneskadede, udviklingshæmmede, konfuse ældre og andre patienter, der på grund af en midlertidig eller varig inhabilitet ikke kan give et informeret samtykke og risikerer at komme til skade ved at forlade sygehusafdelingen.

Lovforslaget indeholder desuden bestemmelser om, at sundhedspersoner i helt særlige tilfælde kan beslutte at foretage indgreb i selvbestemmelsesretten ved fysisk at tilbageholde en patient, der er ved at forlade sygehusafdelingen, eller ved at føre vedkommende tilbage til afdelingen for at forhindre, at vedkommende lider personskade.

Sundheds- og Ældreministeriet vil udarbejde en evaluering af reguleringen, som tilstræbes oversendt til Folketinget 2 år efter lovens ikrafttræden.

Loven træder i kraft den 1. august 2016.

Fremsat den: 11. februar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 14. april 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 383 af 27. april 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.