L 125 Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. (Justering af fremdriftsreformen m.v.).

Med lovforslaget bliver visse centrale krav til uddannelsesinstitutionerne ophævet og erstattes af krav til uddannelsesinstitutionerne om at fastsætte interne regler om bl.a. til- og framelding af fag og prøver svarende til 60 ECTS-point pr. studieår.

Det vil samtidig blive muligt for universiteterne at fravige internt fastsatte regler om studieaktivitet for studerende, der er iværksættere eller formænd i frivillige organisationer under Dansk Ungdoms Fællesråd.

Herudover indeholder lovforslaget bl.a. bestemmelser om anvendelse af karakterkrav på bacheloruddannelser og om udbetaling af tilskud i tilfælde af et universitets overskridelse af dimensionering.

For de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet foreslås det, at de centrale krav om tilmelding til fag og prøver svarende til 60 ECTS-point ophæves.

Lovforslaget fremsættes som opfølgning på aftalen af den 20. november 2015 mellem regeringen (Venstre), Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om justering af fremdriftsreformen.

Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Fremsat den: 24. februar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 3. maj 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 411 af 11. maj 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.