L 128 Forslag til lov om aktiviteter i det ydre rum.

Uddannelses- og Forskningsministeriet nedsatte en arbejdsgruppe i foråret 2015, hvis formål bl.a. var at tilvejebringe grundlag for lovgivning vedrørende danske aktiviteter i det ydre rum.

Med lovforslaget lægges der op til at få fastlagt passende rammer for, at danske aktiviteter i det ydre rum finder sted på et reguleret og sikkerhedsmæssigt betryggende grundlag. Der er tale om hidtil uregulerede aktiviteter, som de senere år er taget til i omfang og betydning, hvorfor en nærmere, men stadig fleksibel, regulering har vist sig hensigtsmæssig. Som led i lovforslaget implementeres fire FN-aftaler, der vedrører forskellige aspekter af aktiviteter i det ydre rum, i dansk ret.

Lovforslaget indeholder betingelser for godkendelse af rumaktiviteter m.v., regler for registrering af rumgenstande, erstatning og forsikring, overførsel af rumgenstande eller rumaktiviteter, tilsyn, dispensation og bemyndigelse samt straf.

Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Fremsat den: 24. februar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 3. maj 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 409 af 11. maj 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.