L 135 Forslag til lov om fremtidsfuldmagter.

Lovforslaget er med visse tilpasninger en genfremsættelse af lovforslag nr. L 93, 2014-15, 1. samling. Med lovforslaget foreslås det at indføre en fremtidsfuldmagtsordning, som giver borgerne mulighed for selv at udpege en eller flere fremtidige repræsentanter (fremtidsfuldmægtige) til at varetage økonomiske og personlige forhold, hvis borgeren på et tidspunkt ikke længere selv har evne hertil som følge af sygdom, svækket mental funktion el.lign. En fremtidsfuldmagt vil være et privatretligt alternativ til værgemål.

Lovforslaget indeholder desuden bl.a. regler om fremtidsfuldmagtens retsvirkninger, fremtidsfuldmægtigens pligter og om tilbagekaldelse, ændring og ophør af fremtidsfuldmagter.

Endelig indeholder forslaget ændringer i sundhedsloven, som Folketinget vedtog som et ændringsforslag til L 93 ved 2. behandlingen af L 93, hvorefter fremtidsfuldmægtige sidestilles med værger i forhold til at give stedfortrædende samtykke til behandling af en patient, der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke hertil.

Det foreslås, at justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Vedtaget 112 stemmer for forslaget (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Fremsat den: 24. februar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 12. maj 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 618 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.