L 140 Forslag til lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Formålet med loven er at oprette den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AE) og at fastlægge den organisatoriske ramme herfor. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil modtage teknisk og administrativ bistand fra ATP. Samtidig med dette lovforslag fremsættes lovforslag L 141, hvorved der foretages de nødvendige ændringer af lov om arbejdsskadesikring og andre love, som skal sikre en overdragelse af Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings opgaver til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

I lovforslaget opregnes indledningsvis de opgaver, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fremover skal varetage, herunder Arbejdsskadestyrelsens nuværende opgaver vedrørende behandling af konkrete sager om personskader og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings opgaver vedrørende finansiering af udgifter til erstatning m.v. og udbetaling af erstatning m.v. på erhvervssygdomsområdet.

Lovforslaget indeholder derudover regler om, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal ledes af en direktør med ansvar over for en bestyrelse bestående af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og det offentlige samt regler om Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings samarbejde med ATP. Der er tillige regler om bl.a. optagelse af lån, årsregnskab og revision samt om, at beskæftigelsesministeren fører tilsyn med, at institutionen følger lovgivningen.

Vedtaget 95 stemmer for forslaget (S, DF, V, LA, ALT, RV, KF) 12 stemmer imod forslaget (EL, SF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Fremsat den: 26. februar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 26. april 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 394 af 2. maj 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.