L 141 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love. (Overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring).

Formålet med loven er at overdrage Arbejdsskadestyrelsens nuværende opgaver vedrørende sagsbehandling af personskader og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings opgaver vedrørende finansiering af udgifter til erstatning m.v. og udbetaling af erstatning m.v. på erhvervssygdomsområdet til den nyoprettede institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Samtidig fremsættes yderligere et lovforslag, hvorved den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring oprettes, og der fastlægges den organisatoriske ramme herfor. Der henvises til lovforslag nr. L 140.

Med loven bestemmes det, at Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings opgaver efter arbejdsskadesikringsloven og en række andre love om personskade overdrages til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Ved loven foretages der derudover de nødvendige ændringer i anden lovgivning, hvori der henvises til Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

Loven indeholder endvidere ændringer, som følge af at behandlingen af klagesager efter arbejdsløshedsforsikringsloven m.v., overføres fra Arbejdsskadestyrelsen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Vedtaget 95 stemmer for forslaget (S, DF, V, LA, ALT, RV, KF) 12 stemmer imod forslaget (EL, SF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Fremsat den: 26. februar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 26. april 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 395 af 2. maj 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.