L 146 Forslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af ændringer i revisordirektivet og valgmuligheder i forordningen om særlige krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden).

Lovforslaget gennemfører EU's direktiv om ændring af revisordirektivet. Samtidig sikres, at lovforslaget er i overensstemmelse med EU's nye forordning om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden (PIE-virksomheder).

Lovforslaget indeholder bl.a. bestemmelser om revisors forberedelse og tilrettelæggelse af arbejdet for at øge kvaliteten af revisionsarbejdet. Forslaget indeholder desuden bestemmelser, som styrker uafhængigheden i det offentlige tilsyn med revisorerne.

Med forslaget lægger regeringen samtidig op til en sanering af den eksisterende overimplementering af EU-reglerne. F.eks. indskrænkes definitionen af PIE-virksomheder til direktivets minimumskrav. Ligeledes ophæves det hidtil gældende krav om førelse af revisionsprotokol i alle virksomheder.

De lempelsesmuligheder, som direktivet og forordningen giver medlemsstaterne, udnyttes med lovforslaget, bl.a. i forhold til direktivets muligheder for at indføre lempeligere krav for små virksomheder.

For at sikre, at revisorloven er i overensstemmelse med forordningen, foreslås det at gennemføre en forenkling af myndighedsstrukturen på revisorområdet, som bl.a. også sikrer uafhængighed i forhold til revisorbranchen. I kvalitetskontrollen med revisionsvirksomhederne indføres mere risikobaseret kontrol. Derudover ændres sanktionssystemet til lempeligere sanktioner for mindre førstegangsovertrædelser og til gengæld strengere sanktioner for grove overtrædelser.

Loven skal træde i kraft den 17. juni 2016.

Vedtaget 61 stemmer for forslaget (DF, V, LA, RV, KF) 49 stemmer imod forslaget (S, EL, ALT, SF) 2 stemmer hverken for eller imod forslaget (IA, T)

Fremsat den: 2. marts 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 19. maj 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 631 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.