L 151 Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.).

Med loven flyttes opgaver, der hidtil er blevet varetaget af Statens Administrations Finansservicecenter til Udbetaling Danmark. Det drejer sig bl.a. om administration af tilbagebetaling af studielån, opkrævning af krav om tilbagebetaling af for meget modtaget uddannelsesstøtte, beregning og anvisning af tjenestemandspensioner m.v., forsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende, statslige tilskudsordninger, udlån og garantier m.v.

Loven medfører, at der pr. 1. oktober 2016 overdrages opgaver svarende til ca. 68 årsværk fra Statens Administrations Finansservicecenter til Udbetaling Danmark. Medarbejderne, der beskæftiger sig med opgaverne, vil blive placeret i Holstebro, Frederikshavn, Hillerød og Allerød.

Herudover overflyttes nogle mindre opgaver, der i dag varetages af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet.

Endelig udvides bestyrelsen for Udbetaling Danmark med yderligere et medlem, der udpeges efter indstilling af finansministeren.

Med loven udmøntes dele af aftalen mellem regeringen (Venstre) og KL om den kommunale og regionale økonomi for 2016 og en del af regeringens plan for flytning af statslige arbejdspladser »Bedre balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder« fra oktober 2015.

Vedtaget 101 stemmer for forslaget (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF, KF) 9 stemmer imod forslaget (EL) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Fremsat den: 30. marts 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 31. maj 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 628 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.