L 163 Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen. (Konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge m.v.).

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med L 162 om voksenansvar over for anbragte børn og unge, som påvirker en række bestemmelser i andre love. Dette forslag foretager de fornødne konsekvensændringer.

Desuden foreslås det bl.a., at kompetencen til at træffe afgørelse om anbringelse på en sikret døgninstitution eller særligt sikret afdeling flyttes fra kommunalbestyrelsen til børn og unge-udvalget, at kommunerne får mulighed for at anmode regionerne om at etablere og drive delvis lukkede afdelinger i tilknytning til sikrede døgninstitutioner, og at socialtilsynene får mulighed for at træffe afgørelse om, at en meddelt godkendelse efterfølgende kan fraviges på nærmere bestemte betingelser eller inden for en nærmere bestemt periode.

Der vil ske en evaluering af de ændrede regler 2 år efter lovenes ikrafttræden.

Fremsat den: 30. marts 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 31. maj 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 647 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.