L 166 Forslag til lov om tobaksvarer m.v.

Lovforslaget har til formål at gennemføre dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF (tobaksvaredirektivet) i dansk ret.

Lovforslaget indfører desuden yderligere krav vedrørende ingredienser i og emissioner fra tobaksvarer og til mærkning og emballering af tobaksvarer. Desuden indføres en forpligtelse til at anmelde nye kategorier af tobaksvarer, inden de markedsføres, og der indføres en registreringspligt for detailforhandlere af tobaksvarer, der markedsfører produkter ved hjælp af fjernsalg på tværs af grænser. Herudover indfører lovforslaget regler for urtebaserede rygeprodukter. Endelig indeholder lovforslaget et forbud mod markedsføring af tobaksvarer med en kendetegnende aroma.

De forskellige bestemmelser i lovforslaget har forskellig ikrafttrædelsesdato.

Fremsat den: 31. marts 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 2. juni 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 608 af 7. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.