L 181 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.).

Loven indeholder følgende punkter:

– Der indføres for hver enkelt dagpengemodtager en beskæftigelseskonto med fleksibel genoptjening.

– Optjening af dagpengeret baseres på indkomst for personer, der ikke er i berøring med dagpengesystemet. Genoptjening af retten til en ny dagpengeperiode og den nye fleksible genoptjening skal være timebaseret.

– Forbrug af dagpengeret skal fremover beregnes i timer frem for uger.

– Der indføres en ny metode for satsberegning.

– Der indføres karensdage ved høj ledighed.

– Dimittendsatsen nedsættes til 71,5 pct. af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere. Dimittendsatsen for forsørgere bliver på 82 pct. af højeste dagpengesats.

– Antallet af G-dage harmoniseres til to dage.

– Reduktion af dagpengeperioden for personer med omfattende brug af dagpengesystemet.

Derudover foretages en række ændringer i dagpengesystemet som anbefalet af Dagpengekommissionen:

– Særreglerne for dagpenge til førtidspensionister afskaffes.

– Folkepensionister får mulighed for et særligt seniormedlemskab af en arbejdsløshedskasse.

– Reduktion i omfanget af gyldige grunde for selvforskyldt ledighed.

– Reduktion i antallet af muligheder for forlængelse af referenceperioden.

– Reduktion i antallet af muligheder for forlængelse af optjeningsperioden.

– Reduktion i antallet af muligheder for optjening med andet end løntimer.

– Automatisk omforsikring fra deltidsforsikret til fuldtidsforsikret.

– Reglerne om overskydende timer afskaffes.

– Der indføres en ugebaseret model for supplerende dagpenge sammen med det månedsbaserede dagpengesystem.

Lovforslaget udmønter aftalen om et tryggere dagpengesystem, som regeringen (Venstre) indgik den 22. oktober 2015 med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Radikale Venstre har efterfølgende tilsluttet sig aftalen. Lovforslaget udmønter også aftalen om et tillæg til aftale om et tryggere dagpengesystem om supplerende dagpenge og overskydende timer, som regeringen og aftalepartierne indgik den 17. december 2015.

Fremsat den: 27. april 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 3. juni 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 624 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.