L 186 Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven og retsplejeloven. (Styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler m.v.).

Lovforslaget har til formål at styrke indsatsen mod mobiltelefoner i kriminalforsorgens institutioner på flere måder, bl.a. ved at

- åbne mulighed for anvendelse af kropsscannere i kriminalforsorgens institutioner,

- indføre obligatorisk disciplinærstraf og udgangskarantæne til indsatte,

- skærpe straffen for andres indsmugling af mobiltelefoner til indsatte og

- udvide strafansvaret for uretmæssig medtagelse af en mobiltelefon til at omfatte både besøgende og andre personer.

Lovforslaget indeholder på den baggrund forslag til ændringer af relevante bestemmelser i straffuldbyrdelsesloven, straffeloven og retsplejeloven.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. august 2016.

Fremsat den: 4. maj 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 2. juni 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 641 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.