L 189 Forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love. (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v.).

Lovforslag har til formål at udmønte hovedparten af de dele af aftalen »Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge«, som regeringen har indgået med KL, og de dele af »Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration«, som regeringen har indgået med arbejdsmarkedets parter, som kræver lovændringer.

Lovforslaget indeholder bl.a. ændringer af integrationslovens regler om boligplacering af flygtninge, en målretning af programmet mod beskæftigelse i kraft af en mere virksomhedsrettet indsats og ændringer af finansieringsreglerne, så finansieringen målrettes mod de kommuner, som modtager flest flygtninge, og de kommuner og virksomheder, som leverer de bedste integrationsresultater, samt regelforenklinger på en række områder. Desuden er der forslag om ændringer af danskuddannelsesloven, almenboligloven og almenlejeloven. Herudover indeholder lovforslaget ændringer af friskoleloven og lov om efterskoler og frie fagskoler.

Derudover indeholder lovforslaget ændringer af dagtilbudsloven, idet kommunerne med forslaget i en midlertidig periode på to år gives øget mulighed for selv at fastsætte omfanget af sprogstimuleringen til en nærmere defineret gruppe af tosprogede børn, der ikke går i dagtilbud, med udgangspunkt i det enkelte barns behov for sprogstimulering.

Fremsat den: 4. maj 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 3. juni 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 665 af 8. juni 2016

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.