L 191 A Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 2-årsfristen i sager om familiesammenføring med børn).

Lovforslaget er en del af det tidligere L191, der blev delt ved 2. behandlingen.

Med lovforslaget bliver 2-årsfristen i udlændingelovens § 9, stk. 16 ophævet på baggrund af EU-Domstolens afgørelse af den 12. april 2016 i sagen C-561/14, Genc.

Ved 2. behandlingen blev et ændringsforslag vedtaget, således at børn fra 6 års alderen ikke som foreslået skal integrationsvurderes ved ansøgning om familiesammenføring, men at aldersgrænsen hæves til 8 år.

Lovforslaget træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende.

Vedtaget 79 stemmer for forslaget (S, DF, V, LA, KF) 24 stemmer imod forslaget (EL, ALT, RV, SF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.