L 191 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Ophævelse af 2-årsfristen i sager om familiesammenføring med børn og overgangsregel for ret til ferie for uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse).

Med lovforslaget bliver 2-årsfristen i udlændingelovens § 9, stk. 16, ophævet på baggrund af EU-Domstolens afgørelse af den 12. april 2016 i sagen C-561/14, Genc. Det får den betydning, at børn fra 6 år skal integrationsvurderes ved ansøgning om familiesammenføring.

Med lovforslaget bliver det ligeledes foreslået, at kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse, får lov til at afholde deres allerede optjente ferie.

Lovforslaget blev efter andenbehandlingen delt i to lovforslag, L 191 A og L 191 B.

Det foreslås, at lovforslagets træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende.

Fremsat den: 31. maj 2016. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 31/5-15 fra Institut for Menneskerettigheder

Bilag 4

Orientering om høring af lovforslag nr. L 191
Brev til UUI orientering om høring af lovforslag
L191
Høringsbrev L 191
Høringsliste L 191

Bilag 5

Orientering om opfølgning på Genc-dommen

Bilag 6

Henvendelse af 24/5-16 fra Amnesty International

Bilag 7

Udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 1. juni 2016

Bilag 9

Høringssvar, fra udlændinge-, integrations- og boligministeren

Bilag 10

Høringssvar fra Østre Landsret, Københavns Byret, Dansk Socialrådgiverforening og Ægteskab Uden Grænser,
UUI L 191 Fremsendelsesbrev
UUI L 191 - Kommenteret høringsoversigt
UUI L 191 Høringssvar fra Dansk Socialrådgiverforening
UUI L 191 Høringssvar fra Københavns Byret
UUI L 191 Høringssvar fra Ægteskab Uden Grænser
UUI L 191 Høringssvar fra Østre Landsret
UUI L 191 Høringssvar fra SOS mod Racisme

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om lovforslaget og ophævelsen af 2 års fristen reelt udgør en stramning af de eksisterende regler, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 191 - svar på spm. 1
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 2

Spm. om ministeren forventer et fald i antallet af opholdstilladelser som en konsekvens af lovforslaget, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
UUI L 191 - svar på spm. 2

Spm. 3

Spm. om, hvordan en yderligere stramning af reglerne vil kunne imødekomme EU-Domstolens bekymring for, at de danske regler ikke i tilstrækkeligt omfang sikrer, at vurderingen af ”integrationspotentialet” i et barn på f.eks. 7 eller 10 år foretages ”på grundlag af tilstrækkeligt præcise, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 191 - svar på spm. 3
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 4

Spm. om kommentar på EU-Domstolens præmis 66 og generaladvokatens bemærkninger, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
UUI L 191 - svar på spm. 4

Spm. 5

Spm. om, hvordan L 191 bidrager til at sikre overholdelsen af Danmarks EU-retlige forpligtelser, når forslaget lægger op til at fastholde præcis de samme kriterier, som EU-Domstolen altså finder ”for talrige” og ”for utilstrækkeligt præcise”, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 191 - svar på spm. 5
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 6

Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at EU-Domstolens og generaladvokatens betænkeligheder om det meget høje kravniveau, der følger heraf, ikke gør opnåelse af tilladelse så svær, at reglerne igen vil blive anset for uforenelige med Danmarks EU-retlige forpligtelser, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
UUI L 191 - svar på spm. 6

Spm. 7

Spm. om eksempler på de faktorer, der kan indgå i vurderingen af om et barn på 6 år integrationsbar, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 191 - svar på spm. 7
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 8

Spm. om der i en vurdering af et barn på 6 år eller derover vil blive taget hensyn til barnets evt. manglende kendskab til den i hjemlandet tilbageblevne biologiske forældre, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
UUI L 191 - svar på spm. 8

Spm. 9

Spm. om, hvilke muligheder et barn over 6 år har for at blive familiesammenført med en biologisk forældre med opholdstilladelse i Danmark, hvis barnet er opvokset hos anden biologisk forældre i oprindelseslandet, og denne evt. afgår ved døden, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 191 - svar på spm. 9
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 10

Spm. om, at der ikke fra EU-domstolens eller andre internationale instanser er noget krav om, at Danmark som følge af Genc-dommen skal ændre sin lovgivning inden sommerferien, til udlændinge-, integrations- og bolig ministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
UUI L 191 - svar på spm. 10

Spm. 11

Spm. om, at man kunne imødekomme EU-domstolens indvendinger ved at hæve den nuværende seksårsgrænse til en otteårsgrænse, samtidig med, at man afskaffer toårsreglen, til udlændinge-, integrations- og bolig ministeren
UUI L 191 - svar på spm. 11
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 12

Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der afskaffer toårsreglen, til udlændinge-, integrations- og bolig ministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
UUI L 191 - svar på spm. 12

Spm. 13

Spm. om en regel, der som den foreslåede indebærer, at alle børn på seks år eller derover som udgangspunkt skal i gennem en vurdering af barnets udsigt til vellykket integration, stemmer fuldt overens med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8, til udlændinge-, integrations- og bolig ministeren
UUI L 191 - svar på spm. 13
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 14

Spm. om, at seks- og syvårige børn i dag ikke udsættes for en integrationsvurdering, til udlændinge-, integrations- og bolig ministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
UUI L 191 - svar på spm. 14

Spm. 15

Spm. om, hvordan den stramning af reglerne om familiesammenføring med børn, som lovforslaget indebærer, vil kunne imødekomme EU-Domstolens bekymring for, at de danske regler ikke i tilstrækkeligt omfang sikrer, at vurderingen af ”integrationspotentialet” i et barn på f.eks. 7 eller 10 år foretages, til udlændinge-, integrations- og bolig ministeren
UUI L 191 - svar på spm. 15
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 16

Spm. om kommentar til henvendelse af 31/5-16 fra Institut for Menneskerettigheder, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
UUI L 191 - svar på spm. 16
UUI L 191 - svar på spm. 4
UUI L 191 - svar på spm. 19

Spm. 17

Spm. om at give 3 eksempler på hvilke typer af børn på mellem 6 til 8 år, der efter en vedtagelse af lovforslaget, ikke vil blive skønnet at være integrationsegnede, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
UUI L 191 - svar på spm. 17
UUI L 191 - svar på spm. 7

Spm. 18

Spm. om, hvor mange børn mellem 6 – 18 år der er blevet familiesammenført inden 2-årsfristen uden at skulle gennemgå en integrationsvurdering, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
UUI L 191 - svar på spm. 18

Spm. 19

Spm. om, hvor mange børn mellem 6 - 18 år der siden 2012 er blevet integrationsvurderet, og hvor mange der fik henholdsvis afslag og medhold i deres ansøgning om familiesammenføring, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 191 - svar på spm. 19
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 20

Spm. om, hvad begrundelsen er for, at ministeren ikke mener, at processen i forbindelse med vedtagelsen af L191 skal leve op til samme demokratiske standard, som ministeren efterspurgte i forbindelse med afskaffelse af greencard-ordningen, som Folketinget for 3 uger siden 1. behandlede, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
UUI L 191 - svar på spm. 20

Spm. 21

Spm. om den sammenhæng, ministeren knytter mellem et forlænget ophold i et tredjeland og en umulig integration, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 191 - svar på spm. 21
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 22

Spm. om, hvordan ministeriet konkret vurderer, om et barn er præget af danske normer og værdier, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
UUI L 191 - svar på spm. 22
UUI L 191 - svar på spm. 21

Spm. 23

Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til EU-domstolens bemærkninger om, at reglerne for at vurdere om et barn kan integreres vellykket skal bero på en konkret vurdering på grundlag af tilstrækkeligt præcise, objektive og ikke-diskriminerende kriterier, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 191 - svar på spm. 23
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 24

Spm. om der under den siddende regering findes andre eksempler på, at EU-domstolen har underkendt danske regler, uden at det har ført til, at regeringen har hastebehandlet lovændringer, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
UUI L 191 - svar på spm. 24

Spm. 25

Spm. om, hvor mange sager om familiesammenføring af børn, hvor den hidtidige toårs-frist er relevant, ministeren venter at afværge ved at hastebehandle lovforslaget, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
UUI L 191 - svar på spm. 25

Spm. 26

Spm. om, hvor mange børn der i 2015 under henvisning til toårsfristen blev familiesammenført med en forælder i Danmark, uden at deres integrationsegnethed blev vurderet, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 191 - svar på spm. 26
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 27

Spm., om der findes eksempler på børn, der som 6-årige har opnået familiesammenføring, men som efter lovforslaget ikke vil kunne opnå familiesammenføring, fordi de vil blive vurderet ikke-integrationsegnede, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
UUI L 191 - svar på spm. 27

Spm. 28

Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der imødekommer EU-domstolens afgørelse i Genc-dommen ved fuldstændigt at afskaffe integrationsvurderingen, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 191 - svar på spm. 28
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 29

Spm. om ministerens udtalelser i artiklen »Syv skarpe til Inger Støjberg om hastestramninger« bragt i Jyllandsposten den 31. maj 2016, udlændinge-, integrations- og boligministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
UUI L 191 - svar på spm. 29

Spm. 30

Spm. om artiklen »Syv skarpe til Inger Støjberg om hastestramninger« bragt i Jyllandsposten den 31. maj 2016, udlændinge-, integrations- og boligministeren
L 191 - svar på spm. 30{F2#446376#5#446372#2}
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 31

Spm. om, hvilke konsekvenser lovforslaget får for børn, der sen-adopteres, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
UUI L 191 - svar på spm. 31

Spm. 32

Spm. om, med hvilken vægt barnets alder indgår i integrationsvurderingen efter gældende regler, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 191 - svar på spm. 32
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 33

Spm. om, hvor mange børn der vil blive omfattet af integrationsvurderingen, hvis alderskravet sættes til 6 år, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
UUI L 191 - svar på spm. 33

Spm. 34

Spm. om en oversigt over de lande, hvor fra børnene bliver omfattet af integrationsvurderingen, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 191 - svar på spm. 34
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 35

Spm. om at oplyse fra hvilke lande, børn oftest bliver sendt til Danmark efter en genopdragelsesrejse, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
UUI L 191 - svar på spm. 35

Spm. 36

Spm. om det vil være muligt at sætte en aldersgrænse for, hvornår børn skal integrationsvurderes, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 191 - svar på spm. 36
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 37

Spm. om, hvor mange flere børn om året skønnes at skulle integrationsvurderes, hvis lovforslaget vedtages,, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
UUI L 191 - svar på spm. 37

Spm. 38

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
UUI L 191 - svar på spm. 38
UUI L 191 - svar på spm. 12

Spm. 39

Spm. om hvor mange sager udlændingemyndighederne har vurderet, at kravet til en vellykket integration er opfyldt, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 191 - svar på spm. 39
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 40

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 24/5-16 fra Amnesty International, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
UUI L 191 - svar på spm. 40
UUI L 191 - svar på spm. 4
UUI L 191 - svar på spm. 19
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 41

Spm. om, ville det have været muligt at give et reelt svar på spørgsmål 26, hvis L 191 var blevet behandlet efter de almindelige procedurer for behandling af lovforslag i Folketinget, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
UUI L 191 - svar på spm. 41

Spm. 42

Spm. om, ville det have været muligt at give et reelt svar på spørgsmål 24, hvis tidsrammen for lovbehandlingen af L 191 havde været som ved de almindelige procedurer for lovgivning i Folketinget, til udlændinge-, integrations- og boligministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
UUI L 191 - svar på spm. 42

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.