L 149 B Forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven. (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger).

Med lovforslaget forbedres selskabers muligheder for at aflønne de ansatte med medarbejderaktier. Ordningen svarer som udgangspunkt til den ordning for individuelle medarbejderaktieordninger, der som led i aftalen om finansloven for 2012 blev afskaffet.

Forslaget udmønter en del af aftalen mellem regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Vedtaget 66 stemmer for forslaget (DF, V, LA, ALT, RV, KF) 43 stemmer imod forslaget (S, EL, SF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren

Bilag 2

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 5/4-16 fra DI

Bilag 4

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

2. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 28. april 2016

Bilag 9

Henvendelse af 3/5-16 fra Kromann Reumert

Bilag 10

Henvendelse af 9/5-16 fra Gorrissen Federspiel

Bilag 11

Henvendelse af 10/5-16 fra Kromann Reumert

Bilag 12

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 11. maj 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 5/4-16fra DI, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at redegøre for, hvordan en genindførelse af skattebegunstigelsen af medarbejderaktieordninger skal finansieres, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at redegøre for provenuberegningen i forbindelse med den foreslåede indførelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at redegøre for, hvorfor aflønning med medarbejderaktier skal beskattes lempeligere end almindelig lønindkomst, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/5-16 fra Kromann Reumert, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for, hvorvidt ordninger omfattet af ligningslovens § 7 P bliver omfattet af lønsumsafgift, hvis der ikke sker en samtidig tilpasning af lønsumsafgiftsloven, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelsen af ændringsforslag, således at alle medarbejdere skal have muligheden for at købe/få tildelt medarbejderaktier på lige vilkår, hvis en sådan ordning udbydes i virksomheden, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelsen af ændringsforslag, således at grænsen for, hvor stor en del af en medarbejders løn, der kan udbetales som medarbejderaktier hæves til 25 pct. for iværksættervirksomheder (finansielle virksomheder ikke inkluderet), til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 9/5-16 fra Gorrissen Federspiel, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/5-16 fra Kromann Reumert, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.