L 185 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi.(Ophævelse af 60-40-støtteordningen for solcelleanlæg).

Lovforslaget ophæver støtteordningen for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg med en installeret effekt på under 500 kW. Støtteordningen sikrer en fast afregningspris på 60 øre pr. kWh i de første 10 år fra nettilslutningen og 40 øre pr. kWh i de efterfølgende 10 år. Energinet.dk, som varetager administrationen af støtteordningen, har i tiden op til fremsættelsen af lovforslaget modtaget ansøgninger om støtte til mere end 200 gange den kapacitet, der var forudsat pr. år. En udbygning i denne størrelsesorden vil skønsmæssigt medføre udgifter på ca. 11 mia. kr. Det vurderes derfor nødvendigt at ophæve ordningen hurtigst muligt. Lovforslaget hastebehandles med fravigelse af de almindelige fristregler for lovbehandling, kan stadfæstes straks efter vedtagelsen og træde i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Fremsat den: 3. maj 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 3. maj 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 399 af 3. maj 2016

Bilag

Bilag 1

1. udkast til betænkning

Bilag 2

Betænkning afgivet den 3/5-16

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor meget PSO-betalere vil spare ved afskaffelse af 60/40-støtteordningen, til energi-, forsynings- og klimaministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
EFK L 185 - Svar på spm. 1

Spm. 2

Spm. om den forventede PSO-udgift til de 4.320 MW solceller pr. MW i forhold til den forventede PSO-udgift pr. MW i Krigers Flak Havvindmøllepark og det kystnære udbud, til energi-, forsynings- og klimaministeren
EFK L 185 - Svar på spm. 2
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 3

Spm. om, hvorvidt der i de ansøgte 4.320 MW ”almindelige” anlæg under 500 kW med solcellelaug indgår almene boligforeninger og kommuner - og i hvilket antal og anlægsstørrelser, til energi-, forsynings- og klimaministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
EFK L 185 - Svar på spm. 3

Spm. 4

Spm. om, i hvilket omfang der er anlæg, som omgår 500 kW-begrænsningen og på hvilken måde, til energi-, forsynings- og klimaministeren
EFK L 185 - Svar på spm. 4
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 5

Spm. om, hvem der er investorer og øvrige interessenter, til energi-, forsynings- og klimaministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
EFK L 185 - Svar på spm. 5

Spm. 6

Spm. om formulering af en lovændring, der forhindrer omgåelse af 500 kW-grænsen, men ikke afskaffer hele 60/40-støtteordningen, til energi-, forsynings- og klimaministeren
EFK L 185 - Svar på spm. 6
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 7

Spm. om, hvor meget solcellestrøm bør udgøre af det samlede elforbrug i fremtidens vedvarende energiforsyning og hvor meget PSO-støtte der skal ydes, til energi-, forsynings- og klimaministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
EFK L 185 - Svar på spm. 7

Spm. 8

Spm. om de samfundsøkonomiske beregninger ved at gennemføre de ansøgte solcelleanlæg i forhold til at støtte elproduktion med havvindmøller, landvindmøller og biogas, til energi-, forsynings- og klimaministeren
EFK L 185 - Svar på spm. 8
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 9

Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der forhindrer, at flere 500 kW-anlæg kan etableres på jorden på samme lokalitet, til energi-, forsynings- og klimaministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Besvarelse af spørgsmål nr 9 til L 185
Bilag til besvarelse af spm. 9

Spm. 10

Spm. om, hvor stor en udbygning der er aftalt under ordningen, og hvor stor bliver udbygningen, hvis loven vedtages i dag, til energi-, forsynings- og klimaministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
EFK L 185 - Svar på spm. 10

Spm. 11

Spm. om, hvorvidt ministeren har en forpligtelse til at komme med forslag, der sikrer, at den aftalte udbygning nås, til energi-, forsynings- og klimaministeren
EFK L 185 - Svar på spm. 11
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 12

Spm. om, hvilke tanker ministeren har gjort sig om en ny ordning, der sikrer, at målet nås, til energi-, forsynings- og klimaministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
EFK L 185 - Svar på spm. 12

Spm. 13

Spm. om, hvornår ministeren vil indkalde til forhandlinger om en ny ordning, til energi-, forsynings- og klimaministeren
EFK L 185 - Svar på spm. 13
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 14

Spm. om et ændringsforslag, der viderefører ordningen - dog med en begrænsning på den effekt, der samlet kan gives støtte til svarende til det aftalte, til energi-, forsynings- og klimaministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Besvarelse af spørgsmål nr. 14 til L 185
Bilag til besvarelse af spm. 14

Spm. 15

Spm. om, hvorvidt der skal åbnes for at ansøge om timebaseret nettoafregning uden pristillæg, til energi-, forsynings- og klimaministeren
EFK L 185 - Svar på spm. 15
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 16

Spm. om, hvilke ændringer i markedet der vurderes at have skabt det voldsomme skift i interessen for 60/40-ordningen fra årets første måneder til april 2016, til energi-, forsynings- og klimaministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
EFK L 185 - Svar på spm. 16

Spm. 17

Spm. om, hvor mange forskellige ansøgere der står bag april måneds ansøgninger, og hvordan fordelingen er i størrelse og type af de ansøgte anlæg, til energi-, forsynings- og klimaministeren
EFK L 185 - Svar på spm. 17
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 18

Spm. om, hvorvidt der findes et internationalt, anderkendt index over prisen på solcelleanlæg, som afspejler købsprisen for et anlæg til installation i Danmark, til energi-, forsynings- og klimaministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
EFK L 185 - Svar på spm. 18

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.