B 123 Forslag til folketingsbeslutning om fritagelse af jordbeskatning for arealer udlagt til natur med biodiversitetsformål.

Med beslutningsforslaget fritages lodsejere for jordbeskatning af registrerede § 3-arealer samt skov og krat registreret som natur. Det er en forudsætning for fritagelse for beskatning, at der ikke gødskes, omlægges eller sprøjtes på arealerne, og at der ikke er en forstmæssig udnyttelse af skov.

Forslagsstillerne vil med beslutningsforslaget skabe incitament for lodsejere til at beskytte og udlægge arealer til natur, hvor behovet er størst.

Forslaget fremsættes som en del af udmøntningen af Alternativets naturpolitik og fremsættes som del af en naturpakke bestående af fire beslutningsforslag (B 121-124), som har til formål at hjælpe natur og miljø nu og på sigt samt introducere en ny nytteforståelse af natur i den politiske debat.

Fremsat den: 1. april 2016. Forslag som fremsat.

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.