L 124 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.).

Med lovforslaget foreslås det, at der på en række områder indføres en bagatelgrænse på 200 kr. for SKATs udbetalinger og opkrævninger. Forslaget vil således betyde, at skatteydere ikke længere vil modtage overskydende skat på under 200 kr., såfremt skatteyderen ikke kan modtage overskydende skat via Nemkontosystemet. Ligeledes vil forslaget betyde, at SKAT ikke længere skal bruge ressourcer på at opkræve beløb under 200 kr. fra ophørte virksomheder. For langt de fleste skatteydere vil forslaget ikke have betydning, da disse fortsat vil modtage tilgodehavender hos SKAT via Nemkontosystemet.

Endvidere foreslås det, at selskabers adgang til at betale acontoskat i forbindelse med etablering af ny koncernforbindelse udvides, så der er længere tid til at opgøre årets skat, og at den nuværende frist på 14 dage for virksomheders indberetning af oplysninger vedrørende kontant betaling over 10.000 kr. inkl. moms ændres, så indberetningsfristen fremover vil være sammenfaldende med virksomheden selvangivelsesfrist

Endelig foreslås en præcisering, så det klart fremgår, at betalingsfristen efter kildeskattelovens og opkrævningslovens bestemmelser om afregning af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for ansatte hos kommuner og regioner, svarer til afregningsreglerne i lovgivningen om et Offentligt Betalingssystem.

Fremsat den: 24. februar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 12. maj 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 428 af 18. maj 2016

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
HØRINGSSKEMA DOK141732970X
L 124 - høringssvar.PDF

Bilag 2

Henvendelse af 6/3-15 fra Ernst & Young P/S

Bilag 3

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 28/3-16 fra Ernst & Young P/S

Bilag 5

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 28. april 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at oplyse, hvor meget det koster SKAT at udstede en check, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om lovforslaget også vil have betydning for almindelige borgere, som skylder SKAT under 200 kr., til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at give eksempler på, at 14-dagesfristen for virksomheders indberetning af oplysninger til SKAT vedrørende kontant betaling for aktiver i "en række tilfælde har vist sig at være unødigt restriktivt", til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/3-16 fra Ernst & Young, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/3-16 fra Ernst & Young P/S, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om der kan indføres en model, hvor overskydende skat på 200 kr. eller derunder, som trods flere forsøg over en periode på 3 måneder ikke har kunnet blive udbetalt til skatteyderen via Nemkontosystemet, kan overføres til den kommende årsopgørelse, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvad de økonomiske og administrative omkostninger vil være, hvis der indføres en model som skitseret i spørgsmål 6, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.