L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds. (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen).

Lovforslaget har til formål at skabe klarhed om retstilstanden på en række områder inden for erhvervsbeskatningen.

Formålet med en del af lovforslaget er at bringe erhvervsbeskatningen i overensstemmelse med EU-retten på tre punkter, hvor gældende lovgivning har vist sig at være i strid med EU-traktatens bestemmelser om fri bevægelighed.

For det første foreslås der som opfølgning på en dom fra EU-Domstolen en justering af reglerne om genbeskatning af udenlandske underskud fra før 2005 i faste driftssteder, når det faste driftssted afstås koncerninternt. For det andet foreslås en justering af definitionen af datterselskabsaktier som følge af en anden dom fra EU-Domstolen. Endelig foreslås for det tredje en nedsættelse af indkomstbeskatningen af udenlandske selskaber, der modtager udbytter fra danske selskaber. Det foreslås, at satsen nedsættes fra 27 pct. til 22 pct. svarende til selskabsskattesatsen for 2016.

Herudover har lovforslaget til formål at imødegå muligheden for omgåelse af udbyttebeskatning ved investering via investeringsinstitutter samt at foretage en teknisk justering af indgrebet mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen, som blev gennemført i 2014.

Endelig foreslås en række mindre justeringer af erhvervsbeskatningen. Det drejer sig dels om en justering, som medfører, at foreninger, havne, vandforsyningsselskaber m.v. får mulighed for at opnå en begrænset indtægt ved salg af el til nettet, uden at de generelt anses for at drive elvirksomhed. Derudover drejer det sig om en ophævelse af lov om investeringsfonds, da investeringsfondsordningen er udfaset, og om en ændring af indberetningsreglerne for administratorer af værdipapirfonde.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Fremsat den: 23. februar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 2. juni 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 652 af 8. juni 2016

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren
Kopi af alle høringssvar modtaget på baggrund af høringen fra den 5. oktober til den 3. november 2015 [DOK142530427].PDF
oversendelsesbrev til SAU ifbm fremsættelsen [DOK142532670]X
Høringsskema til FT [DOK142175870]X

Bilag 2

Henvendelse af 17/3-16 fra SKAGEN Fondene

Bilag 3

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 23/3-16 fra Ernst & Young P/S

Bilag 5

Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Henvendelse af 18/4-16 fra Hansen TaxLegal Advokatfirma

Bilag 7

Henvendelse af 20/4-16 fra Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab

Bilag 8

Supplerende høringssvar og høringsskema, fra skatteministeren
L 123 (2015-16) - Supplerende høringsskema
Supplerende høringssvar - Høringsperioden 23. februar til 30. marts 2016...

Bilag 9

Henvendelse af 27/4-16 fra Investeringsfondsbranchen

Bilag 10

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 11

Henvendelse af 11/5-16 fra Investeringsfondsbranchen vedrørende præsentation til brug ved foretræde den 12/5-16

Bilag 12

Henvendelse af 12/5-16 fra Dansk Aktionærforening

Bilag 13

Henvendelse af 10/5-16 fra Investeringsfondsbranchen

Bilag 14

Henvendelse af 13/5-16 fra Ernst & Young P/S

Bilag 15

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Supplerende høringsskema
Supplerende høringssvar

Bilag 16

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 17

Henvendelse af 13/5-16 fra Janne Bram Jensen, PFA vedr. anmodning om foretræde for skatteudvalget den 19. maj

Bilag 18

Henvendelse af 18/5-16 fra Investeringsfondsbranchen

Bilag 19

Udkast til betænkning

Bilag 20

Henvendelse af 18/5-16 fra Forsikring & Pension

Bilag 21

Præsentationsmateriale udleveret under foretræde for Skatteudvalget den 19. maj 2016 fra PFA Pension
Bilag - teknisk uddybning af løsning på L123 - Foretræde skatteudvalget final
Foretræde PFA i Skatteudvalget vedr L123 19 maj 2016_final 2

Bilag 22

Henvendelse af 24/5-16 fra I & T Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed

Bilag 23

2. udkast til betænkning

Bilag 24

Henvendelse af 26/5-16 fra Nordea Invest
Hv L 123
L 123

Bilag 25

Betænkning afgivet den 26. maj 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/3-16 fra SKAGEN Fondene, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/3-16 fra Ernst & Young P/S, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at redegøre for baggrunden for nedsættelsen til 22 pct. af beskatningen af udenlandske selskaber, der modtager udbytter fra danske selskaber, og hvilke provenumæssige konsekvenser denne nedsættelse vil have, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/4-16 fra Hansen TaxLegal Advokatfirma, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/4-16 fra Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/4-16 fra Investeringsfondsbranchen, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvordan mindreprovenuet på 85 mio. kr. i 2016 finansieres, og hvordan lovforslaget fremadrettet finansieres, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvorfor regler om fri bevægelighed for kapital skal udvides, når vi ved, hvordan sådanne regler er brugt til at undgå at betale skat, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvad begrundelsen har været for, at Danmark hidtil har haft strammere regler for skattefritagelse for danske investeringer i udenlandske selskaber m.m. end dem, der nu foreslås, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om ministeren kan afvise, at lovforslaget vil mindske mulighederne for kontrol med beskatning af selskaber, der ligger i kendte skattelylande i EU, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om at bekræfte, at lovforslaget medfører mulighed for skatteunddragelse i forhold til lande, hvor kontrollen med selskaber ikke er tilstrækkelige sammenlignet med de regler, der er gældende for selskaber i Danmark, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om at redegøre for, om skattefriheden for danske investeringer i udenlandske selskaber gælder, hvis der er skattepligt i hjemlandet, uanset skatteprocenten i det pågældende land, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om, i hvilke lande man med denne lovændring kan slippe for skattekontrol sammenlignet med den nuværende lovgivning, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om, hvilke krav der er til de aftaler om udveksling af skatteoplysninger, der med lovforslaget kan begrunde skattefrihed, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om at redegøre for, om aftalen om udveksling af skatteoplysninger mellem Danmark og Panama er tilstrækkelig i forhold til lovforslagets tildeling af skattefrihed, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om at redegøre for begrundelsen for, at der blev indført en overgangsregel om fuld genbeskatning i § 15, stk. 9, i lov nr. 426 af 6. juni 2005, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvorfor Danmark har fastholdt en skatteprocent på 27 pct. i selskabsskattelovens § 2, og hvorfor denne skal ændres til 22 pct., når den i forvejen kan undgås ved at kanalisere indkomsten gennem et selskab i EU/EØS, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om, hvorfor der fortsat skal være mulighed for, at afståelse af aktier eller investeringsbeviser m.m. kan gennemføres for at omgå dansk udbyttebeskatning, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, i hvilket omfang dette lovforslag er omfattet af EU-lovgivning, som Danmark ikke kan ændre eller fravælge, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, hvilke muligheder for udnyttelse af skattely, der fortsat vil eksistere efter denne lovændring, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvor meget skattefordelen ved at ændre reglerne om genbeskatning af udenlandske underskud kunne gøres op til samlet, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvad de skattemæssige konsekvenser af forslaget er vedrørende afskaffelse af genbeskatning af den resterende genbeskatningssaldo, når selskabets ledelse flyttes til udlandet, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om, når genbeskatning kan undgås efter lovforslaget, gælder det så alle faste driftssteder til koncernforbundne selskaber, uanset hvilket land de befinder sig i, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om kommentar til præsentation til brug ved foretræde den 12/5-16 fra Investeringsfondsbranchen, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om at oversende præsentationen fra den tekniske gennemgang om lovforslaget den 12. maj 2016, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om at redegøre for forskellene mellem gældende ret og de foreslåede ændringer fsva. justeringen af indgrebet mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/5-16 fra Dansk Aktionærforening, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/5-16 fra Investeringsfondsbranchen, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om de skattemæssige konsekvenser for den enkelte virksomhedsejer af de foreslåede ændringer af reglerne om hæverækkefølgen frem for efter de nugældende regler, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/5-16 fra Ernst & Young, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om kommentar til henvendelse af 13/5-16 fra Janne Bram Jensen, PFA, til skatteministeren
L 123 svar på spm 32 [DOK153420152]
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 33

Spm. om ministeren har kendskab til konkrete eksempler på, at dansk udbyttebeskatning bliver omgået ved, at investor ombytter til investeringsbeviser uden udbytte, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 123 svar på spm 33 [DOK153427292]

Spm. 34

Spm. om kommentar til henvendelse af 18/5-16 fra Investeringsfondsbranchen, til skatteministeren

Spm. 35

Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 18/5-16 fra Forsikring & Pension, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 123 svar på spm 35

Spm. 36

Spm. om ministerens kommentar til præsentationsmaterialet af 19/5-16 fra Forsikring & Pension, til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om ministeren vil stille et ændringsforslag om dispensation for indeholdelse af udbytteskat, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/5-16 fra I & T Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed, til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/5-16 fra Nordea Invest, til skatteministeren

Spm. 40

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/5-16 fra Jyske Invest Fund Management A/S, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 31/5-16 fra Jyske Bank, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.