L 122 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven. (Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m.v.).

Med lovforslaget foreslås det, at skatteministeren for perioden til og med 2019, hvor et nyt it-system til at understøtte inddrivelsen forventes færdigt, kan fastsætte regler om fravigelse af den generelle dækningsrækkefølge og regler om inddrivelse af udvalgte fordringer.

Derudover foreslås klagestrukturen på inddrivelsesområdet ændret, så klager fremover skal sendes direkte til SKAT. Ændrer SKAT ikke afgørelsen, videresendes klagen til Skatteankestyrelsen.

Endeligt indeholder lovforslaget en række justeringer og præciseringer af hjemmelsgrundlaget, herunder at modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen kan ske uden partshøring, at SKAT ved skærpet konkurskarantæne kan nægte/inddrage registreringen for moms m.v. og at SKAT kan indhente oplysninger om, hvilke personer der er berettigede til børne- og ungeydelsen, og om nettoindkomst og betalingsevne til statiske og regnskabsmæssige forhold.

Lovforslaget er det andet af en række lovgivningstiltag som følge af, at SKAT den 8. september 2015 besluttede at stoppe al automatisk inddrivelse via it-systemet Ét fælles Inddrivelsessystem.

Fremsat den: 12. februar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 17. marts 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 298 af 22. marts 2016

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
Høringsskema - L 122 [DOK144708818]X
Høringssvar

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 3. marts 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at sikre, at en aflastning af SKAT vil kunne blive drøftet politisk og eventuelt fremgå af lovgivningen snarest, hvis aflastningen bestod af at tillade kommunale forsyninger at inddrive gæld uden SKATs indblanding, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvornår det såkaldte ”interrimsystemet” vil blive taget i brug, og om ministeren har opstillet succeskriterier for systemets inddrivelseseffekt, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at redegøre for effekten af den manuelle inddrivelse hidtil og forventningen til effekten frem til ibrugtagningen af det såkaldte ”interrimsystem”, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at uddybe, hvorfor der er behov for en præcisering af, at nedsættelse af børne- og ungeydelsen efter reglerne om indkomstaftrapning kan ske uden forudgående partshøring, når det er en praksis, der allerede benyttes, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at oplyse, om dele om lovforslaget kan undværes, såfremt der ansættes flere ressourcer i SKAT, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at be- eller afkræfte, at regeringen vil købe kommunernes fordringer, jf. artiklen ”Regeringen vil købe kommuners tilgodehavender” bragt i Politiken den 9. februar 2016, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at uddybe den juridiske uenighed mellem Skatteministeriet og Datatilsynet, som fremgår af høringsskemaet, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvilke initiativer regeringen vil tage for at hjælpe kommunerne med at foretage restanceforebyggende tiltag inden restancerne sendes til inddrivelse i SKAT, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om ministeren vil bekræfte, at klager over SKATs afgørelser om inddrivelse som restancemyndighed fremover skal indsendes til SKAT, og at SKAT automatisk videresender klagen til Skatteankestyrelsen, såfremt SKAT ikke kan give fuldt medhold i klagen, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.