L 99 Forslag til lov om ændring af toldloven, momsloven, opkrævningsloven og lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder (Ændringer som følge af forordning om EU-toldkodeksen).

Formålet med lovforslaget er at tilrette toldloven og en række andre love som følge af, at der er vedtaget nye EU-toldregler i form af Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 (EU-toldkodeksen). Reglerne finder direkte anvendelse i dansk ret, hvorfor det er nødvendigt at foretage en række ændringer og justeringer i den danske lovgivning.

EU-toldkodekset er indført, da der i takt med den øgede samhandel med tredjelande, er opstået behov for en mere ensartet håndtering af tolden fra toldmyndighedernes side på tværs af EU-landene.

Med lovforslaget forslås det, at ændre toldloven m.v. med de ændringer, der er nødvendige som følge af de dele af EU-toldkodeksen, der træder i kraft den 1. maj 2016.

Lovforslaget indeholder bl.a. følgende forslag til ændringer:

• Reglerne om, hvordan morarenter beregnes for toldskyld ændres, så den fremover beregnes ens i EU-landene uanset, hvilket land toldskylden er opstået i.

• Reglen om begæring af godtgørelse eller regulering ændres. SKAT skal sende et forslag til afgørelse om godtgørelse i høring, såfremt der ikke gives fuldt ud medhold i begæringen om godtgørelse. Høringsfristen ændres for denne afgørelse ændres fra 15 dage til 30 dage.

• Reglerne om sikkerhedsstillelse udvides til, at sikkerhedsstillelsen også skal kunne omfatte potentiel toldskyld.

• Begrebet ”frilagre” ophæves, da begrebet afskaffes med det nye EU-toldkodeks.

De foreslåede ændringer af toldloven m.v. skal træde i kraft den 1. maj 2016.

Fremsat den: 13. januar 2016. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 31. marts 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 322 af 5. april 2016

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 3

Notat vedrørende EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) af 17. december 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med overgangsregler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, hvor de relevante elektroniske systemer endnu ikke er operationelle, og om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 (intet KOM nummer)
[Captia] oversendelse til SAU (DOK129459485)
Notat til FEU om UCC-overgangsDA-final

Bilag 4

Henvendelse af 3/2-16 fra Danske Speditører

Bilag 5

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

Ændringsforslag og notat om SKATs sikkerhedsstillelsesordning for potentiel toldskyld, fra skatteministeren
L99 - ændringsforslag
Notat

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

2. udkast til betænkning

Bilag 9

Notat vedrørende forslag til Kommissionens gennemførelsesforordning om etablering af et arbejdsprogram til udvikling og ibrugtagning af de elektroniske systemer i EU-toldkodeksen
oversendelse til SAU arbejdsprogram [DOK145901141]X
Notat til FEU om arbejdsprogram [DOK145901217]X

Bilag 10

3. udkast til betænkning

Bilag 11

Betænkning afgivet den 17. marts 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministeren vil redegøre for de økonomiske og administrative konsekvenser for henholdsvis det offentlige og erhvervslivet ved indførelsen af EU-toldkodeksen, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om ministeren vil redegøre for de provenumæssige konsekvenser af lovforslaget, herunder særligt den foreslåede ændrede rentesats, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om om skatteministeriet i forbindelse med den kommende udvikling af et it-system, der skal understøtte indførelsen af EU-toldkodeksen, har været i dialog med andre EU-medlemsstater om en eventuel fælles udvikling af et it-system, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om ministeren vil oplyse begrundelsen for, at hver enkel EU-medlemsstat skal udvikle hvert sit it-system, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om ministeren vil redegøre for, hvad risikoprofilen er på det nye it-system, der skal understøtte indførelsen af EU-toldkodeksen, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om hvilke dele af EU-toldkodeksen, der giver færre omkostninger for erhvervslivet, og størrelsen på den forventede besparelse for erhvervslivet, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om ministeren vil oplyse om ændringen af regler for beregning af morrenter betyder, at det bliver dyrere for erhvervslivet, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om hvilke dele af EU-toldkodeksen der træder i kraft den 1. maj 2016, men hvor der ikke eksistere en it-understøttelse, og hvordan SKAT og virksomhederne skal håndtere dette, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvorvidt virksomheder der på vegne af en kunde driver lagerbygninger og andre faciliteter, hvor der er midlertidige toldoplag, efter indførelsen af EU-toldkodeksen skal søge bevilling til dette, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om at oversende referater fra møder afholdt i Toldkontaktudvalget, hvor EU-toldkodeksen har været på dagsordenen, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/2-16 fra Danske Speditører, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om at tilsende udvalget præsentationen og bilag anvendt under den tekniske gennemgang for udvalget den 9. februar 2016 vedrørende L 99 (processen med indførelsen af EU-toldkodeksen), til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om pengene skal findes inden for SKATs nuværende budget, jf. svar på L 99 - spm. 1, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om at oplyse, om de dele af forordningen, der træder i kraft 1. maj 2016, og som er årsagen til justeringen af dansk lovgivning med L 99, får administrative og økonomiske konsekvenser for det offentlige, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.