L 52 Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning. (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om opgørelse af produktions- og tilførselsomkostninger for opgraderet og renset biogas m.v.).

Lovforslagets formål er at sikre, at Danmark overholder vilkårene i Europa-Kommissionens afgørelse fra november 2013 om godkendelse af støtteordninger til opgraderet og renset biogas m.v. Vilkårene er, at Danmark skal overvåge, hvordan driftsbesparelserne for de berørte anlæg, herunder opgraderings- og rensningsanlæg, udvikler sig, for at sikre, at der ikke er tale om overkompensation. Der indsættes derfor en bemyndigelse til, at ministeren kan fastsætte regler om, at Energinet.dk skal opgøre omkostningerne til produktion og tilførsel af opgraderet og renset biogas.

Fremsat den: 11. november 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. januar 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 77 af 27. januar 2016

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Orienteringsbrev til EFK-udvalget
Høringsnotat ændring af lov om naturgasforsyning
Høringssvar

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

2. udkast til betænkning

Bilag 5

Supplerende høringssvar, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
1. Oversendelsesbrev til EFK-udvalget vedr. L 52
2. Høringssvar fra DI

Bilag 6

Betænkning afgivet den 14/1-16

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.