L 91 Forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og forskellige andre love. (Opfølgning på politisk forlig om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor).

Lovforslagets formål at udmønte et forlig om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor, som den daværende regering (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 29. april 2015.

Lovforslaget skal medvirke til, at vand- og spildevandsforsyningen drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne, giver lavest mulige stabile priser for forbrugerne og samtidig understøtter innovativ udvikling, demonstration og eksport af vandteknologiløsninger. Lovforslaget skal endvidere medvirke til at sikre og udvikle en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed, klima og naturen. Forslaget er baseret på principperne om mere effektivitet i vandsektoren, understøttelse og videreudvikling af et højt niveau for miljø, service og forsyningssikkerhed, mindre bureaukrati i organisering og tilsyn samt bedre rammer for teknologiudvikling i vandsektoren.

Fremsat den: 16. december 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 11. februar 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 132 af 16. februar 2016

Bilag

Bilag 1

Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Oversendelsesbrev, L91
Høringsnotat, L91
Høringssvar, L91

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 18/1-16 fra Guldborgsund Forsyning

Bilag 4

Henvendelse af 15/1-16 fra Landbrug og Fødevarer

Bilag 5

Henvendelse af 20/1-16 fra DANVA

Bilag 6

Henvendelse af 21/1-16 fra DANVA
Henvendelse - DANVA
DANVA - Motiveringsnotat
DANVA - Bilag I
DANVA - Bilag II

Bilag 7

Henvendelse af 21/1-16 fra Dansk Industri

Bilag 8

Materiale fra Guldborgsund Forsynings foretræde den 21/1-16
Materiale fra Guldborgsund Forsynings foretræde 21 01 16
Præsentation - Foretræde den 21 1 .pptx

Bilag 9

Henvendelse af 25/1-16 fra DANVA

Bilag 10

Ændringsforslag, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
Brev til EFK-udvalget vedr. ændringsforslag til L91
Ændringsforslag til L91

Bilag 11

1. udkast til betænkning

Bilag 12

Betænkning afgivet den 4/2-16

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 18/1-16 (dateret den 16/1-16) fra Guldborgsund Forsyning, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelse af 15/1-16 fra Landbrug og Fødevarer, til energi, forsynings- og klimaministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelse af 20/1-16 fra DANVA, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelse af 21/1-16 fra DANVA, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 5

Spm. om kommentar til henvendelse af 21/1-16 fra Dansk Industri, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til powerpoint-præsentation fra Guldborgsund Forsyning i forbindelse med foretræde for udvalget den 21/1-16, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 7

Spm. om at sikre, at en øget konsolidering blandt vandselskaberne ikke fører til overdreven insourcing og unfair konkurrence i forhold til private leverandører, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 8

Spm., om den nye vandsektorlov ikke efter ministerens opfattelse bør føre til øget privat beskæftigelse fremfor offentlig, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 9

Spm. om at definere og begrunde begrebet ”nødvendig overkapacitet”, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 10

Spm. om overkapaciteten i henhold til en liberal tankegang og ud fra samfundsøkonomiske hensyn ikke burde ligge hos de private leverandører til vandselskaberne, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 11

Spm. om at bekræfte, at salg af entreprenør-, elektriker- og indenlandsk rådgivning er ikke tilladte tilknyttede aktiviteter i henhold til udkastet til bekendtgørelse, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 12

Spm., om man efter ministerens opfattelse bør kunne følge udviklingen i vandselskabernes insourcing f.eks. gennem etablering af en opgørelse af det enkelte selskabs udliciteringsgrad, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 13

Spm. om at tydeliggøre i loven, at private aktører kan indgå i længerevarende omfattende driftskontrakter med vandselskaber, uden at de bliver omfattet af hvile-i-sig-selv-princippet, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 14

Spm., om ministeren vil bekræfte sine udtalelser fra 1. behandling om, at det for regeringen er helt afgørende, at det er erhvervslivet i Danmark, som driver erhvervsaktiviteterne i Danmark, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 15

Spm. om at udarbejde et ændringsforslag, der sikrer, at den teknologiledelse, der er indeholdt i den politiske aftale om vandsektoren, kommer til at fremgå af lovteksten, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 16

Spm. om en forklaring på, hvorfor lovforslaget ikke nævner teknologiledelse, som indgår i den politiske aftale om vandsektoren, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 17

Spm. om at udarbejde et ændringsforslag, der sikrer, at totaløkonomi, som indgår i den politiske aftale, også kommer til at fremgå af lovteksten, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 18

Spm. om en forklaring på, hvorfor lovforslaget ikke nævner totaløkonomi, som indgår i den politiske aftale om vandsektoren, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 19

Spm. om en begrundelse for, hvorfor kommercielt fordelagtige aktiviteter – f.eks. bioforgasning – inden for et vandselskabs hovedvirksomhed, der øger såvel udgifter som indtægter, men som ikke kan rummes inden for den gældende indtægtsramme, skal behandles og godkendes af mange parter, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 20

Spm. om uddybe overvejelserne om en vejledning om samspillet mellem den kommende TOTEX-regulering og ønsket til forsyningerne om at indkøbe udstyr og teknologi ud fra en overvejelse om disses samlede omkostninger (Total Cost of Ownership), til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 21

Spm. om i forbindelse med vejledningen om Total Cost of Ownership (TCO) at igangsætte en indsats for at fremme brugen af totaløkonomiske tilgange til indkøb og udbud fra selskabernes side, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 22

Spm. om sammen med vandselskaber og leverandører at iværksætte en analyse af barrierer mod og mulige incitamenter til at fremme brug af TCO-tilgange ved indkøb og udbud, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 23

Spm. om at sikre sig mod, at vandselskaber lever op til de pålagte effektiviseringer gennem udskydelse af planlagte renoveringer og vedligeholdelsesarbejder, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 24

Spm. om at sikre, at vandselskaberne foretager renoveringer på det tidspunkt, hvor de er økonomisk set mest hensigtsmæssige, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 25

Spm. om at understøtte selskabernes arbejde med f.eks. Asset Management og i givet fald hvordan, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 26

Spm. om, hvordan reglerne understøtter de nødvendige fremadrettede investeringer i anlæg og fornyelse af infrastrukturen, og hvordan finansielle omkostninger til lånefinansiering kommer til at indgå i de indtægtsrammer, som forsyningssekretariatet fastlægger, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Spm. 27

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/1-16 fra DANVA, til energi-, forsynings- og klimaministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.