L 96 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016).

Lovforslaget udmønter en del af finanslovsaftalen for 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Det foreslås at fastfryse grundskylden for ejerboliger i 2016. Det betyder, at ejerboligejerne skal betale det samme eller mindre i grundskyld i kroner og øre som året før. Hvis der sker væsentlige ændringer i ejendommens forhold, eller grundskyldspromillen forhøjes, kan det dog betyde, at skattebetalingen samlet set stiger.

Fastfrysningen er målrettet ejerboliger, dvs. parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse m.v. Afgrænsningen af ejerboliger vil ske på baggrund af den eksisterende sondring mellem ejerboliger og andre ejendomme i vurderingsloven, som også er afgørende for, om ejendommen skal vurderes i ulige år (ejerboliger) eller lige år (andre ejendomme).

Fastfrysningen vil derfor ikke omfatte f.eks. udlejnings- eller andelsejendomme, medmindre ejendommene vurderes i ulige år. Disse ejendomme vil dog fortsat være omfattet af den almindelige stigningsbegrænsning, som indebærer, at den afgiftspligtige grundværdi højst kan stige med 6,6 pct. fra 2015 til 2016.

Fastfrysningen kan af tidsmæssige årsager ikke nå at blive indregnet i betalingen af grundskyldens første rate i 2016, og det foreslås derfor, at fastfrysningen i stedet indregnes i forbindelse med opkrævningen af ejendomsskat i 2. halvår 2016.

Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Fremsat den: 16. december 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 25. februar 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 179 af 1. marts 2016

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
FT Høringsskema DOK140650770
Høringssvar

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 24/1-16 fra Andelsboligforeningen Milebuen

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Betænkning afgivet den 11. februar 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 24/1-16 fra Andelsboligforeningen Milebuen, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 26. januar 2016 om L 96, jf. samrådsspørgsmål A-C, til skatteministeren

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om at redegøre for rimeligheden i den fordelingsmæssige og geografiske skævvridning, som regeringens fastfrysning af grundskylden forårsager, jf. svar på L 1 – spørgsmål 147, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om, hvordan regeringens fastfrysning af grundskylden i 2016, der begunstiger boligejere i velhavende kommuner i områder, hvor prisudviklingen har været ganske gunstig jf. svar på L 1 – spm. 170, stemmer overens med regeringens angivelige hensigt om at understøtte udviklingen uden for de største danske byer og i landdistrikterne, til skatteministeren

Spm. C

Samrådsspm. om at redegøre for rimeligheden i, at regeringen har valgt at fastfryse grundskylden på ejerboliger, alt imens lejere og andelshavere forbigås, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.