L 70 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love. (Nedsættelse af NOx-afgiften, tilretning og senere ophævelse af NOx-afgiftsloven, indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme og ændring af visse miljø- og energiafgifter).

Det foreslås, at NOx-afgiften nedsættes til 5,0 kr. pr. kg udledt NOx fra den 1. juli 2016. Det foreslås desuden, at bundfradraget for særligt store udledere samtidig ophæves.

Indtil NOx-afgiften nedsættes og bundfradraget ophæves, foreslås det at tilpasse bundfradraget i NOx-afgiften. Europa-Kommissionen har godkendt bundfradraget i NOx-afgiften som lovlig statsstøtte, under forudsætning af at der altid som minimum betales 20 pct. i NOx-afgift. Danmark er over for Europa-Kommissionen forpligtet til at sikre, at loven lever op til betingelserne i statsstøttegodkendelsen. På den baggrund foreslås det, at der skabes hjemmel i loven til at sikre, at der altid som minimum betales 20 pct. i NOx-afgift, dvs. 20 pct. af afgiften uden bundfradrag.

Det foreslås herudover, at der indføres mulighed for, at virksomheder med et stort varmeforbrug kan forbrugsregistreres for afgifterne på affaldsvarme på samme vilkår, som er gældende i forhold til forbrugsregistrering for eksempelvis kulbaseret varme. Forslaget indebærer en likviditetsmæssig fordel for de berørte virksomheder, herunder for større gartnerivirksomheder.

Det foreslås desuden, at der foretages tekniske justeringer i en række love om miljø- og energiafgifter.

Lovforslaget ønskes færdigbehandlet inden jul med henblik på ikrafttræden den 1. januar 2016.

Lovforslaget udmønter en del af finanslovsaftalen for 2016 mellem regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Fremsat den: 20. november 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. december 2015. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1893 af 29. december 2015

Bilag

Bilag 1

Lovudkast: Forslag til lov om ændring og senere ophævelse af lov om afgift af kvælstofoxider og om ændring af forskellige andre love (Nedsættelse af NOx-afgiften, tilretning og senere ophævelse af bundfradraget i NOx-afgiftsloven, indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme og ændring af visse miljø- og energiafgifter)
Oversendelse - FT [DOK135672625]X
Forslag som fremsat [DOK135672653].PDF
Resume NOx201115 [DOK135584796]X

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 19/11-15 fra Det Økologiske Råd

Bilag 4

Høringsskema og høringsnotat, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar samlet

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

2. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 16. december 2015

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/11-15 fra Det Økologiske Råd, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.