L 71 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. og fusionsskatteloven. (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v.).

Lovforslaget er en udmøntning af en del af finanslovsaftalen for 2016 mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Formålet med lovforslaget er at målrette erhvervsstøtten ved at afskaffe fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde eller visse foreninger.

Merprovenuet ved forslaget på 200 mio. kr. går til finansiering af en markant forbedring af vilkårene ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder. Partierne bag forslaget er således enige om, at bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomheder nedsættes fra 15 pct. til 5 pct. i 2020 ved både overdragelse til nære familiemedlemmer eller en erhvervsdrivende fond.

Fonde har i dag en række særlige, gunstige skatteregler sammenlignet med almindelige virksomheder, bl.a. fradrag for deres uddelinger til almennyttige og almenvelgørende formål. Med dette lovforslag foreslås disse særregler begrænset på to områder, så der sikres en mere ensartet erhvervsbeskatning.

For det første ophæves det særlige konsolideringsfradrag. Konsolideringsfradrag giver fonde mulighed for at fradrage deres uddelinger til almennyttige og almenvelgørende formål med ekstra 25 pct. Herved bliver det reelle fradrag for uddelingerne 125 pct.

For det andet ophæves den særlige overførselsregel. Reglen giver selskaber ejet af fonde og visse foreninger mulighed for at undgå beskatning af en ellers skattepligtig indkomst, hvis den overføres til fonden mv. og derefter uddeles eller hensættes til almenvelgørende eller almennyttige formål.

Efter lovforslaget skal loven træde i kraft den 1. januar 2016.

Fremsat den: 20. november 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 2. juni 2016. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 651 af 8. juni 2016

Bilag

Bilag 1

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. og fusionsskatteloven (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v.)
FT oversendelse høring (DOR129430435) [DOK135610797]
L 71 - forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indko...
Resumé [DOK135449311]

Bilag 2

Henvendelse af 25/11-15 fra danske fonde

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 30/11-15 fra Frivilligrådet vedrørende foretræde
Hv L 71 Frivilligraadet
Til skatteministeren vedr L71

Bilag 5

Henvendelse af 3/12-15 fra ISOBRO Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation

Bilag 6

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
Høringssvar [DOK137056422].PDF
Høringsskema [DOK137053645]X

Bilag 7

Henvendelse af 26/11-15 fra Carlsbergfondet
Henv. fra Carlsbergfondet
2015-11-26_CF_høringssvar_L71

Bilag 8

Henvendelse af 7/12-15 fra KPMG ACOR TAX

Bilag 9

Henvendelse af 8/12-15 fra KPMG Acor Tax

Bilag 10

Henvendelse af 9/12-15 fra KPMG Acor Tax

Bilag 11

Henvendelse af 9/12-15 fra Frivilligrådet
Foretræde_Frivilligrådet
Frivilligrådets præsentation ved foretræde for skatteudvalget 101215.ppt

Bilag 12

Henvendelse af 10/12-15 fra Carlsbergfondet vedr. materiale til foretræde
L 71 Carlsbergfondet
Carlsbergfondet

Bilag 13

1. udkast til betænkning

Bilag 14

Henvendelse af 12/12-15 fra Carlsbergfondet

Bilag 15

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 16

Henvendelse af 15/12-15 fra KPMG Acor Tax
Hv L 71
SAU L 71 - svar på spm 9 DOK137742981 DOCX

Bilag 17

2. udkast til betænkning

Bilag 18

Henvendelse af 16/12-15 fra KPMG Acor Tax

Bilag 19

Henvendelse af 16/12-15 fra KPMG Acor Tax

Bilag 20

Henvendelse af 18/12-15 fra KPMG Acor Tax

Bilag 21

Meddelelse om udskudt betænkningsafgivelse

Bilag 22

Supplerende ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 23

3. udkast til betænkning

Bilag 24

Henvendelse af 26/5-16 fra KPMG Acor Tax

Bilag 25

Betænkning afgivet den 26. maj 2016

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-15 fra danske fonde, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at oplyse, hvorvidt regeringen vil revidere Skatteministeriets hidtidige provenuskøn på baggrund af artiklen ”Staten scorer kassen på fonds-indgreb” bragt på Altinget den 24. november 2015, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/11-15 fra Frivilligrådet, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/12-15 fra ISOBRO Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 26/11-15 fra Carlsbergfondet, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 7/12-15 fra KPMG ACOR TAX, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at oversende et beløbsmæssigt estimat for, hvor meget mindre fondene forventes at uddele til almennyttige og almenvelgørende formål som følge af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/12-15 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/12-15 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 9/12-15, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/12-15 fra Frivilligrådet, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/12-15 vedrørende materiale anvendt ved foretræde fra Carlsbergfondet, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om, hvor stor en del af provenuet, som lovforslaget forventes at indbringe, vil komme fra fonde, der alene har et almennyttigt formål, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om at bekræfte, at ministeren ultimo 2016 vil tage initiativ til at opgøre og evaluere effekten af ændringen af konsolideringsreglen og informere udvalget om resultaterne heraf, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om regeringen vil forpligte sig til enten at tilpasse loven til det forventede provenu eller anvende det overskydende provenu på bevillinger til forskning, kulturområdet, socialt arbejde, klima- og miljøtiltag, såfremt provenuet bliver større end forudsat i lovforslaget og Aftale om finanslov 2016, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om at redegøre for den model for overdragelse af virksomheden til almennyttige fonde uden beskatning, der er anført i afsnittet ”Samspil” i høringssvaret fra danske fonde (bilag 2), til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om det kan bekræftes, at Skatterådet har afgivet bindende svar, der bekræfter det i høringssvaret fra danske fonde anførte om overdragelse fra holdingselskaber, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om, i hvilket omfang SKAT de senere år har kontrolleret, at betingelserne for beskatning af udbytte til almennyttige fonde opfylder betingelserne i selskabsskattelovens § 3, stk. 4, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om det betydelige fejlskøn, der er foretaget i lovforslaget over merprovenuet, er udtryk for, at SKAT ikke har føling med udviklingen i de store almennyttige erhvervsdrivende fonde, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om, hvor stor en del af provenuet, som lovforslaget forventes at indbringe, vil komme fra fonde, der alene har et almennyttigt formål, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om ministeren kan bekræfte, at ministeren ultimo 2016 vil tage initiativ til at opgøre og evaluere effekten af ændringen af konsolideringsreglen, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, regeringen forpligte sig til enten at tilpasse loven til det forventede provenu eller anvende det overskydende provenu på bevillinger til forskning, kulturområdet, socialt arbejde, klima- og miljøtiltag og de øvrige formål, der i mindre grad end uden lovforslaget vil nyde støtte af fondsmidler, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 12/12-15 fra Carlsbergfondet, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 71 - svar på spm 23

Spm. 24

Spm. om, hvor stor en del af lovforslagets provenu, der forventes at stamme fra fonde med et rent almennyttigt formål, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
Spm. om, hvor stor en del af lovforslagets provenu, der forventes at stamme fra fonde med et rent almennyttigt formål, til skatteministeren
SAU L 71 - svar på spm 24 DOK138655390X

Spm. 25

Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/12-15 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren
SAU L 71 - svar på spm 25
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 26

Spm. om at udarbejde et revideret skøn af det provenu lovforslaget nu forventes at indbringe som følge af de af skatteministeren stillede ændringsforslag, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om ministeren finder det nuværende konsolideringsniveau i fonde med rent almennyttige formål, og som således alene uddeler til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, for højt, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om at kommentere analysen fra Danske Revisorer, som beskrives i artiklen ”Står kulturministeren på mål for kulturen?” bragt i Jyllands-Posten den 11. december 2015, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om at sende notat med beregningsgrundlaget for svaret på spørgsmål 7 vedrørende forudsætningerne for provenuantagelsen, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om, hvilken årlig stigning i uddelingsniveauet fra 2013 til 2016 er indarbejdet i Skatteministeriets skøn over af provenuet for 2016, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om ministeren kan bekræfte, at det nuværende konsolideringsniveau generelt er på niveau med et enkelt års uddeling, og hvad er ministerens holdning til konsolideringsniveauet i forhold til de årlige uddelinger, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om ministeren kan bekræfte, at såfremt en fond med et rent almennyttigt formål, og som således alene uddeler til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, fremover vil minimere skattebetaling med henblik på at kunne uddele mest muligt til almennyttige formål, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/12-15 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 34

Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/12-15 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 35

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/12-15 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 36

Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/5-16 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om de negative konsekvenser, som lovforslaget vil få for aktiviteter inden for forskning, uddannelse, byggeri, kunst og kultur, miljø, klima, sundhed og sociale formål, til skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om den kritik, der siden fremsættelsen af lovforslaget har lydt fra en række fonde, om provenuberegningerne af lovforslagets elementer, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.