L 61 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love. (Indfasning af eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift m.v.).

Lovforslaget udmønter aftalen af 9. oktober 2015 mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler, herunder brintbiler.

Formålet med lovforslaget er dels at sikre en gradvis indfasning af elbiler og brændselscellebiler i registreringsafgiften, dels at skabe ro om rammevilkårene for elbiler og brændselscellebiler i Danmark.

Indfasningen af afgiften for eldrevne køretøjer vil som udgangspunkt træde i kraft den 1. januar 2016. Dette samme gælder for plug-in-hybridbiler. Indfasningen af afgiften for brændselscelledrevne køretøjer udsættes til den 1. januar 2019, idet der indledningsvist foreslås en 3-årig afgiftsfritagelse for disse biler.

Indfasningsordningerne kan dog ikke træde i kraft, før der foreligger en statsstøttegodkendelse fra

Europa-Kommissionen.

Den midlertidige godtgørelsesordning for elektricitet anvendt til opladning af batterier til registrerede elbiler som led i momsregistreret virksomhed forlænges til 31. december 2016.

Som led i finansieringen af lovforslaget afskaffes særreglen om skematisk værdiansættelse i forbindelse med beregningen af registreringsafgiften for brugte biler og motorcykler, der er under 1 år. Desuden nedsættes radiofradraget i registreringsafgiften til 600 kr. i 2016.

Fremsat den: 18. november 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. december 2015. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1889 af 29. december 2015

Bilag

Bilag 1

Henvendelse af 8/11-15 fra FDEL - Forenede Danske El-bilister vedrørende foretræde
Hv L 61
ElbilensUndertrykkelse ver 4.pptx

Bilag 2

Høringssvar, fra skatteministeren
Oversendelse af høringssvar til SAU (L 61)
Høringssvar.del 1
Høringssvar.del 2
Høringssvar.del 3

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Høringsnotat, fra skatteministeren

Bilag 5

Henvendelse af 25/11-15 fra Thomas Fals

Bilag 6

Henvendelse af 7/12-15 fra Partnerskabet for brint og brændselsceller

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Henvendelse af 15/12-15 fra KPMG Acor Tax

Bilag 9

Betænkning afgivet den 16. december 2015

Bilag 10

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 11

Ændringsforslag uden for betænkning stillet d. 17/12-15

Bilag 12

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 13

Ændringsforslag til 3. behandling stillet den 18. december 2015

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/11-15 fra FDEL - Forenede Danske El-bilister, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at opdatere de priseksempler, der fremgår af Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler fra den 9. oktober 2015, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at redegøre for de provenumæssige konsekvenser for Aftale mellem regeringen (V) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscellebiler fra den 9. oktober 2015, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at udarbejde en beregning af omkostninger ved at forlænge afgiftsfritagelsen for elbiler og brændscellebiler i henholdsvis 3 og 5 år, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 25/11-15 fra Thomas Fals, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/12-15 fra Partnerskabet for brint og brændselsceller, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at beregne, hvad det vil koste at forlænge særregel om, at el til opladning af elbiler som led i momsregistreret virksomhed sker til den lave processats på 0,4 øre pr. kWh, bortfalder fra 1. januar 2016 frem til 2020, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om at bekræfte ministerens udsagn ved 1. behandlingen om, at han ved det opfølgende møde i aftalekredsen i august 2016 vil se positivt på at forlænge ordningen, hvor den lave processats på 0,4 øre pr. kWh finder anvendelse for så vidt angår ladestandere og opladning som led i momsregistreret virksomhed, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvilken metode ministeren i givet fald vil benytte ved pålægning af fuld registreringsafgift i forhold til f.eks. at beregne antal km pr. liter, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 15/12-15 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.