L 56 Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love. (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til indhentelse og registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.).

Formålet med lovforslaget er bl.a. at styrke hjemmelsgrundlaget på forskellige lovområder samt at forenkle og præcisere en række bestemmelser.

Lovforslaget er et samlelovforslag, idet de enkelte dele af lovforslaget udgør mindre lovændringer, som regeringen har fundet det mest hensigtsmæssigt at fremsætte samlet af hensyn til folketingsbehandlingen.

Lovforslaget indeholder bl.a. momsgodtgørelse for ambassader m.v., indførelse af en kontrolbestemmelse, hvorefter SKAT kan anmode Skatterådet om tilladelse til at indhente betalingsoplysninger til brug for momskontrol på visse områder, tilretning af reglerne om en herboende repræsentant i lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer, tilretning af hjemmelsgrundlaget for SKATs indgåelse af aftaler med offentlige myndigheder og private virksomheder om terminaladgang til oplysninger om ejer- og brugerforhold i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradraget m.v. til skattefritagne personer, så der ikke kan foretages fradrag for udgifter, der relaterer sig til skattefri indkomst, og skattefritagelse af privat brug af Marienborg for den til enhver tid siddende statsminister.

Fremsat den: 11. november 2015. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Betænkning afgivet den 10. december 2015

Bilag 6

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 13. december 2015

Bilag 7

1. udkast til tilføjelse til betænkning

Bilag 8

Tilføjelse til betænkning afgivet den 16. december 2015

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, hvor mange gange statsministeren skal overnatte på Marienborg for, at det udløser skattebetaling efter henholdsvis de gældende regler og efter de i lovforslaget foreslåede regler, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvordan det defineres, om statsministeren ”ikke tager bopæl på Marienborg”, jf. lovforslagets afsnit 3.6.2, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvordan defineres ”lejlighedsvise private ophold og overnatning i sydfløjen i tilknytning til repræsentative eller øvrige arbejdsrelaterede aktiviteter”, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om man kan indrette nye regler således, at det gøres helt klart, at skattefritagelsen kun gælder overnatninger i forbindelse med klart definerede repræsentative aktiviteter, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvor mange gange henholdsvis den afgåede som den nuværende statsminister har overnattet på Marienborg i indeværende år, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om ændringen af reglerne vil betyde, at statsministeren fritages for skat, hvis statsministeren frem til lovforslagets vedtagelse har overnattet på Marienborg, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om lovforslaget på nogen måde betyder udvidelse af adgangen til eller udveksling af personoplysninger fra køretøjsregisteret, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.