L 45 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love. (Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v.).

Formålet med lovforslaget er at justere en række regler vedrørende skattemæssig behandling af renter. Bl.a. justeres regler om, hvordan renter beskattes, for at sikre at reglerne også tager højde for negative renter, realkreditlån m.v. med et rentegulv på 0 pct. sidestilles i højere grad skattemæssigt med lån uden rentegulv, der indføres fradrag for negative renter for minimumsbeskattede investeringsinstitutter, reglerne om forrentning af pensionsafkastskat tilpasses, så de i højere grad afspejler pensionsinstitutternes låne og placeringsrente og der rettes op på en fejl i reglerne om klage- og revisionsadgangen vedrørende ejendomsvurderinger, i perioden indtil de nye vurderinger for 2017/2018 foreligger.

Lovforslaget har relation til L 6 (Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.), som Folketinget vedtog i august 2015.

Fremsat den: 10. november 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 18. december 2015. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1883 af 29. december 2015

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L 45 Høringsskema
Høringssvar L 45

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema (ny høring 10-13. november 2015) [DOK134576439]X
Høringssvar (10-13. november 2015) [DOK135089206].PDF

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
L 45 - Høringsskema DOK136744696X
L 45- Høringssvar.PDF

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

2. udkast til betænkning

Bilag 9

Betænkning afgivet den 10. december 2015

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om de fremsendte ændringsforslag, jf. bilag 7, sendes i ekstern høring, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om ændringsforslagene, jf. bilag 7, har provenumæssige konsekvenser, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.