L 46 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven. (Indførelse af land-for-land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.).

Lovforslaget har til formål at implementere to internationale standarder, som skal være med til at sikre en korrekt fordeling af beskatning mellem landene. Med lovforslaget forslås det bl.a. at indføre den nye internationale transfer pricing standard, som bl.a. indeholder krav om, at alle store multinationale koncerner med en omsætning på mindst 750 mio. euro (svarende til 5,6 mia. kr.) på koncernniveau skal udarbejde en årlig land-for-land-rapportering. Endvidere foreslås det at indføre OECDs globale standard for indberetning og udveksling af kontooplysninger, som er indført i EU-retten ved en ændring af direktivet om administrativt samarbejde på beskatningsområdet.

Fremsat den: 10. november 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 18. december 2015. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1884 af 29. december 2015

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema L 46
Høringssvar L 46

Bilag 2

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Supplerende høringsskema
Høringssvar Finansrådet.PDF

Bilag 3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 4

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 10. december 2015

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at bekræfte, at IBIS fremadrettet vil blive tilføjet Skatteministeriets høringsliste, når lovforslag vedrørende bekæmpelse af skattely mv. sendes i høring, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at oplyse, hvilke danske koncerner der omfattes af kravet om land for land rapportering som følge af, at beløbsgrænsen for omsætning på koncernniveau sættes til 750 mio. euro (svarende til 5,6 mia. kr.), til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at oplyse, hvor mange multinationale selskaber/koncerner i OECD-landene, der vil være omfattet af kravet om land for land rapportering, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om regeringen internationalt vil arbejde for at udvide antallet af koncerner, der omfattes af kravet om land for land rapporteringen, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvordan regeringen vil forholde sig til, at en lang række lande ikke har kapaciteten til at leve op til aftaler med krav om gensidig informationsudveksling med de danske skattemyndigheder, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om en udenlandsk koncern med et datterselskab i Danmark vil kunne sanktioneres økonomisk og/eller retsforfølges, såfremt datterselskabet ikke leverer de oplysninger, de ifølge lovforslaget vil være forpligtet til, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om det er korrekt, at informationer svarende til dem, der skal oplyses i de årlige land til land-rapporteringer, i dag er frit tilgængelige i CVR-registeret for virksomheder, der kun opererer i Danmark, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvorfor der er begrænsninger for, hvilke formål skattemyndighederne må bruge oplysningerne i de årlige land til land-rapporteringer til, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om det er korrekt, at lovforslaget forudsætter gensidighed, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvorfor man ikke for de selskaber, der skal udarbejde de årlige land til land-rapporteringer, har anvendt samme størrelseskriterium, som fremgår af § 7 i årsregnskabsloven for store virksomheder, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om at bekræfte, at implementeringen af lovforslaget ikke forudsætter tilførelse af ekstra årsværk til området i SKAT, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om at tage initiativ til et ændringsforslag, der fremrykker forslagets ikrafttrædelse til indkomståret 2017 for så vidt angår selskaber med forskudt indkomstår, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.