L 13 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund - Retssikkerhedspakke I).

Med lovforslaget foreslås det at ophæve de bestemmelser i kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven, der blev indført med lov nr. 590 af 18. juni 2012, og som giver SKAT hjemmel til at foretage kontrol på privat grund af udendørs professionel byggeaktivitet.

Fremsat den: 7. oktober 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. december 2015. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1885 af 29. december 2015

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema DOK125339844X
L 13 - høringssvar.PDF

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Liste over tidligere stilede spørgsmål på alm. del, der relaterer sig til lovforslaget

Bilag 4

Henvendelse af 28/10-15 fra Foreningen Rejsearbejdere.dk

Bilag 5

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 6

1. udkast til betænkning

Bilag 7

Meddelelse om udskudt betænkningsafgivelse

Bilag 8

Program for ekspertmøde den 9. december 2015

Bilag 9

Materiale til brug for ekspertmøde om SKATs redskaber til kontrol af sort arbejde
Materiale til brug for ekspertmøde om SKATs redskaber til kontrol af sort arbejde
Dansk Byggeri Tjekliste-Udenlandsk Arbejdskraft april 2015
Resume vedr. initiativer i Sverige
Svartarbete och social dumpning
Folder om Stora Branschgruppen

Bilag 10

Materiale brugt ved ekspertmøde om SKATs redskaber til kontrol af sort arbejde den 9. december 2015
Materiale brugt ved ekspertmøde om SKATs redskaber til kontrol af sort arbejde den 9. december 2015
CEPOS - Oplæg ved ekspertmøde 9. dec 2015.pptx
Dansk Byggeri - oplæg ved ekspertmøde 9.dec 2015.pptx

Bilag 11

2. udkast til betænkning

Bilag 12

Betænkning afgivet den 10. december 2015

Bilag 13

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 15. december 2015

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om, proceduren for indhentelse af dommerkendelser efter gældende ret, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvordan lovgivningen kan indrettes, så SKAT efter en særlig hurtig procedure – eventuelt via politiet – kan indhente en dommerkendelse til at foretage kontrol, så øjemedet ikke forspildes, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelse af 28/10-15 fra Foreningen Rejsearbejdere.dk, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvorvidt SKAT må foretage kontrol på en ejendom, der tjener til privatbolig, hvis der gives tilladelse fra den person, der bor i ejendommen, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvorvidt lovforslaget indebærer, at SKAT må foretage kontrol uden forudgående tilladelse, hvis øjeblikket forspildes – eller om denne mulighed kun gælder i forhold til kontrol af erhvervsmæssig virksomhed, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 18/11-15, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at oplyse, om Skatteministeriet påtænker at iværksætte konkrete kampagner rettet mod sort arbejde og i bekræftende fald hvilke, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om ministeren vil oplyse, om andre offentlige myndigheder har mulighed for at udøve myndighedskontrol på deres respektive område ved hjælp af en særlig ”fast track-ordning”, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om ministeren vil oversende et notat til udvalget med konkrete bud på, hvilke alternative muligheder ministeren ser for SKATs udøvelse af kontrol, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om ministeren kan redegøre for, hvilke konkrete initiativer regeringen vil igangsætte for at bekæmpe sort arbejde, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om ministeren kan bekræfte, at regeringen er af den holdning, at der ikke lovgivningsmæssigt kan gøres mere for at bekæmpe sort arbejde, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om, SKATs redskaber til kontrol af sort arbejde, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om kommentar til oplæg fra ekspertmøde den 9. december fra CEPOS og Dansk Byggeri, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om, med baggrund i lovforslagets karakter bedes ministeren, i forlængelse af svaret på spørgsmål 8, oplyse om ministeren finder svaret tilfredsstillende, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om, hvilke alternative muligheder der er for SKATs udøvelse af kontrol, der skal afdække sort arbejde og social dumping, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om ministeren er villig til bevare SKATs hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om ministeren kan oplyse, hvilke skattepligtige oplysninger, der skal være tilgængelige for SKAT, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om, hvordan det vil være muligt at få større klarhed over skattepligtige oplysninger fra udenlandske arbejdstagere og virksomheder, inden disse påbegynder arbejde i Danmark, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om, hvordan den nuværende registrering i RUT kan ændres, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om ministeren kan redegøre for udviklingen i opdagelsesrisikoen for så vidt angår sort arbejde i periode 2005-2015, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om ministeren kan oversende det materiale, der blev benyttet ved SKATs dialogmøde, til skatteministeren

Samrådsspørgsmål

Spm. A

Samrådsspm. om at kommentere Rockwoll Fondens opdaterede redegørelse for omfanget af sort arbejde i Danmark, til beskæftigelsesministeren og skatteministeren

Spm. B

Samrådsspm. om, hvilke initiativer regeringen agter at igangsætte i forhold til at bekæmpe sort arbejde i Danmark, til beskæftigelsesministeren og skatteministeren

Spm. C

Samrådsspm. om regeringen stadig ønsker at gennemføre lovforslaget, der ifølge regeringen selv ”kan give anledning til mere sort arbejde”, til beskæftigelsesministeren og skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.