L 17 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning).

Med lovforslaget foreslås det, at kommunerne kan fritage en ejendom helt eller delvist for grundskyld fra det tidspunkt, hvor kystnedbrydning er sket. Fritagelsen vil herefter have virkning, indtil SKAT har foretaget en ny vurdering af grunden, der kan lægges til grund for opkrævningen af grundskyld.

Lovforslaget er en genfremsættelse af L 189 – 2014-15 (1. samling).

Fremsat den: 7. oktober 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. december 2015. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1887 af 29. december 2015

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Kopi af SAU alm. del - svar på spm. 30 om kommentar til artiklen ”Politisk aktion skal redde skatteramt autoværksted” bragt i Politiken den 12. oktober 2015, fra skatteministeren

Bilag 4

Kopi af høringssvar og høringsnotat vedr. L 189 (2014-151), fra økonomi- og idenrigsministeren
Oversendelsesbrev til KOU
Kommenteret høringsnotat
Høringssvar samlet

Bilag 5

1. udkast til betænkning

Bilag 6

Meddelelse om udskudt betænkningsafgivelse

Bilag 7

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 8

2. udkast til betænkning

Bilag 9

Betænkning afgivet den 16. december 2015

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til udfærdigelse af et ændringsforslag, der sikrer, at ejendomme, hvor der er hjemfaldspligt (tilbagekøbsklausul), udelukkende vurderes til det, som grunden er værd med denne hjemfaldspligt, og således ikke underlægges SKATs ejendomsvurdering, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om yde teknisk bistand til udfærdigelse af et ændringsforslag om, at kommunalbestyrelser skal fritage ejendomme, hvor grunden er forsvundet som følge af kystnedbrydning, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om en dispensation eller undtagelse i forhold til den konkrete sag om grundskyld vedrørende et autoværksted på Nørrebro vil føre til, at andre grundejere kan opnå en tilsvarende rabat, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om SKAT ved vurdering af en grunds værdi tager hensyn til tinglyste rettigheder og begrænsninger i anvendelsen af grunden, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om SKAT sikrer, at afskrivning på grundens værdi, f.eks. på grund af hjemfaldspligt, modsvares af en modsvarende skattepligt, hvis grunden sælges til en værdi, der ligger ud over den nedskrevne værdi, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om der er sikkerhed for, at værdistigninger som følge af ophørte tinglysninger medfører en tilsvarende regulering af ejendomsværdien, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om Lovsekretariatet vil vurdere forholdet mellem skatteministerens ændringsforslag, jf. bilag 7, og det såkaldte identitetskrav, jf. grundlovens § 41, stk. 2, til Lovsekretariatet
L 17 - spm. 7.docx
Notat om identitetskravet i grundlovens § 41, stk. 2, i forhold til et a...

Spm. 8

Spm. om, hvilke kommuner vil blive berørt af fritagelsen for grundskyld på baggrund af de af ministeren stillede ændringsforslag om hjemfaldspligt, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om ministeren kan oplyse, hvilke kommuner der har hjemfaldsklausuler på grunde i andre kommuner, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvad vil de kommunaløkonomiske konsekvenser være samlet set og fordelt på de enkelte kommuner, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.