L 18 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Ét Fælles Inddrivelsessystem).

Formålet med lovforslaget er at hindre utilsigtet forældelse af krav under inddrivelse hos SKAT. Det forslås derfor, at forældelsen standes i 3 år for alle fordringer, der den 19. november 2015 eller senere er under inddrivelse, således at forældelsesfristen tidsligst regnes fra den 20. november 2018.

Baggrunden for lovforslaget er, at en række analyser af SKATs inddrivelsessystem, Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI) og DebitorMotorInddrivelse (DMI), har påvist fejl af funktionel, teknisk og datamæssig karakter i et sådant omfang, at SKAT har besluttet at stoppe al automatisk inddrivelse via EFI. Der vil derfor i en periode være ingen eller kun meget begrænset systemunderstøttelse til SKATs restanceinddrivelse.

Fremsat den: 7. oktober 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 12. november 2015. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 1253 af 17. november 2015

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
[Captia] Høringsskema (DOK129584050)
Høringssvar vedr. L 18 [DOK132728265]

Bilag 4

Henvendelse af 29/10-2015 fra Dansk Fjernvarme

Bilag 5

Supplerende høringssvar, fra skatteministeren

Bilag 6

Supplerende høringsskema samt høringssvar, fra skatteministeren
Supplerende høringsskema [DOK132758304]
Yderligere høringssvar til L 18 - modtaget 28.10.2015 [DOK132840115]

Bilag 7

Supplerende høringssvar fra KL
Til Folketingets skatteudvalg (2)
L 18 - bilag 7_2

Bilag 8

Henvendelse af 30/10-15 fra Aarhus Kommune

Bilag 9

Henvendelse af 2/11-15 fra Carsten Berger

Bilag 10

1. udkast til betænkning

Bilag 11

Henvendelse af 4/11-15 fra Carsten Berger

Bilag 12

Betænkning afgivet den 5. november 2015

Bilag 13

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Supplerende høringsskema vedr høringssvar fra Danske Advokater DOK134418959X
Høringssvar fra Danske Advokater

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 29/10- 15 fra Dansk Fjernvarme, jf. L 18 - bilag 4.

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelse af 29/10-15 fra KL, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/10-15 fra Aarhus kommune, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at oversende en aktuel opgørelse af restancemassen fordelt på de enkelte fordringshavere, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvordan kommunerne godtgøres for fordringer, når inddrivelsen af fordringerne udestår, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om ministerens holdning til forsyningsselskaber selv skal kunne inddrive deres tilgodehavender (bortset fra ved lønindeholdelse), til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/11-15 fra Carsten Berger, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvor mange nye medarbejdere der skal tilføres SKAT i fraværet af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om regeringen er indstillet på, at undtage grupper som folkepensionister uden anden pension og førtidspensionister med ringe betalingsevne fra forældelsesudskydelsen, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/11-15 fra Carsten Berger, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om det korrekt forstået, at lovforslaget alene omhandler udskydelse af forældelsesfrister efter forældelsesloven, mens reglerne om bortfald af gæld efter f.eks. lov om aktiv socialpolitik § 95 og serviceloven § 165 stadig er gældende, til skatteministeren

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.