L 6 Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven.(Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.).

Lovforslaget er en genfremsættelse af L 190 af 22. april 2015 fra Folketingsåret

2014/2015, 1. samling om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven (Ændring

af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen

m.v.).

Formålet med lovforslaget er at tilpasse rentereglerne vedrørende indbetaling af selskabsskat

m.v. til det aktuelle finansielle klima med negative renter på visse fordringer, så virksomhederne

ikke har incitament til at placere overskydende likviditet hos SKAT. Tilpasningen

understøtter Nationalbankens muligheder for gennem rentenedsættelser at påvirke

kronekursen.

Lovforslaget fremsættes den 3. juli 2015 med henblik på ikrafttrædelse den 1. september

2015. Det foreslås, at ændringerne vedrørende godtgørelsesprocenten for overskydende

skat tillægges virkning for acontoskat indbetalt fra den 3. juli 2015.

Fremsat den: 3. juli 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 26. august 2015. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 998 af 30. august 2015

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 2

Godkendt tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Betænkning afgivet den 18. august 2015

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.