L 190 Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.).

Med lovforslaget foreslås følgende ændringer:

  • Rentesatserne i acontoskattesystemet vedrørende selskabsskat ændres, så de bliver mere aktuelle ved at fremrykke tidspunktet for opgørelsen af niveauet for rentesatserne fra det foregående indkomstår til det aktuelle indkomstår.
  • Rentesatserne omlægges, så de i højere grad afspejler virksomhedernes alternative låne- og placeringsrente med henblik på at reducere selskabernes incitament til at indbetale for meget i acontoskat i perioder med negativ rente i pengeinstitutterne.
  • Der indføres adgang for indbetaling af yderligere acontoskat frem til 1. februar i året efter indkomståret mod betaling af et tillæg.
  • Der indføres et loft på 200.000 kr. over, hvor stort et indestående virksomheder kan have stående på skattekontoen.
  • Forrentningen af indeståender på skattekontoen op til 5.000 kr. ophæves.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 12. juni 2015. Da indbetaling af acontoskat for indkomståret 2015 allerede er påbegyndt, er der i lovforslaget indarbejdet en række overgangsregler med henblik på at sikre, at disse betalinger friholdes for skærpende virkninger af lovforslaget.

Fremsat den: 22. april 2015. Forslag som fremsat.

Bilag

Bilag 1

Lovudkast til forslag til lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven (Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.) samt resumé, fra skatteministeren
Oversendelseskrivelse SAU - ekstern høring [DOK98279816]X
Lovforslag godkendt til tryk hos Schultz - endelig version [DOK98179864].PDF
Resumé af lovforslag [DOK98161295]X

Bilag 2

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema [DOK98658636]X
Alle høringssvar indskannet [DOK101096341].PDF

Bilag 3

1. udkast til betænkning

Bilag 4

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 5

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 6

2. udkast til betænkning

Bilag 7

Supplerende hørigssnotat og høringssvar, fra skatteministeren
Supplerende høringsskema DOK100977197X
Hørringssvar

Bilag 8

Betænkning afgivet den 21. maj 2015

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.