L 167 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v.).

Lovforslaget indeholder en udmøntning af aftalen fra december 2014 om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, der kræver ny lovgivning på skatteområdet.

Skattelypakkeelementerne i lovforslaget er en beskatning af stifteren af trusts, som skal mindske mulighederne for aggressiv skatteplanlægning, fair beskatning, når aktiver føres ud af landet, og indførelse af en international omgåelsesklausul i dansk skattelovgivning

Lovforslaget indeholder desuden elementer i relation til den digitale underskudsberegning for selskaber m.v., der udskydes mindst et år. Endelig indeholder lovforslaget en korrektion af satserne for vægtafgift af ældre personbiler og campingvogne.

Den styrkede indsats mod grænseoverskridende skatteunddragelse og anvendelsen af skattely vil kunne forbygge, at der i visse år opstår et betydeligt utilsigtet mindreprovenu.

Fremsat den: 20. marts 2015. Forslag som fremsat.

Vedtaget den: 21. april 2015. Forslag som vedtaget.
Lov nr: 540 af 29. april 2015

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
Høringsskema endeligt [DOK90428929]X
Høringssvar endeligt [DOK90576463].PDF

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Henvendelse af 29/3-15 fra FSR - danske revisorer

Bilag 4

1. udkast til betænkning

Bilag 5

Ændringsforslag fra skatteministeren

Bilag 6

2. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 9. april 2015

Bilag 8

Henvendelse af 14/4-15 fra Kromann Reumert

Bilag 9

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 10

Ændringsforsag til 3. behandling stillet den 20. april 2015 af skatteministeren

Bilag 11

Henvendelse af 20/4-15 fra Kromann Reumert

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/3-15 fra FSR - danske revisorer, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om at yde teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, således at den del af lovforslaget, der vedrører muligheden for, at skattemyndighederne kan se bort fra et bindende svar, udskilles i ét lovforslag, og lovforslagets øvrige elementer indeholdes i et andet, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til henvendelse af 14/4-15 fra Kromann Reumert, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/4-15 fra Kromann Reumert, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf
L 167 Svar spm 4 DOK98125033X

Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.

Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.

TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.